9612. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sajtolt élesztő előállítására

Megjelent 1897. évi október lió 26-án. MAGY. fTiSí KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9612. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás sajtolt élesztő előállítására. HATSCHEK MÓRICZ ÉLESZTŐ-TECHNIKUS LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 19-ike. Sajtolt élesztőt alkohol előállításával kap- j csolatban eddigelé tejsavval állítottak elő. ! Ezen élesztő azonban több vagy kevesebb j szerves savat, főleg tejsavat tartalmaz, mely hosszabb idő után az élesztőben annyira fölszaporodik, hogy a kenyérnek savanyú ízt és szagot kölcsönöz. Próbálták a tejsavat szervetlen savakkal: sósavval és kénsavval, vagy erős antiszep­tikus anyagokkal, mint salicylsavval helyet­tesíteni, azonban ily módon sem tudtak jó és tartós élesztőt előállítani. Utóbbi időben Effront tejsav helyett foly­savat és egyéb fluor-vegyületeket is alkal­mazott; de ezen eljárás sem tudott magá­nak tért hódítani, a mennyiben a gyártott élesztőt fokozatosan aklimatizálni kell a fluor-vegyületekhez, de ha már most ezen élesztőnek oly tápanyagot adunk, mely fluort nem tartalmaz, mint az pl. a kenyerkészí­tésnél történik, az élesztő erjesztőképessé­gét nagyobbrészt elveszti. Kísérleteim alapján azon eredményre ju­tottam, hogy egy jól elkészített egészséges cefrében vagy malátalében aránylag kevés bórsav H3 BOs jó és tartós sajtolt élesztő előállítására igen alkalmas, s a tejsavat sokkal előnyösebben helyettesíti, a kész élesztőt hosszabb időn át megőrzi az inficziá­lástól, és az ezen élesztővel készített ke­nyérben szerves savak képződését meggá­tolja. 1 súlyrész száraz bórsav-oldat elég 5000— 10000 súlyrész cefréhez vagy malátaléhez, hogy helyes erjedés jöjjön létre és hogy kártékony savak keletkezése meg legyen gátolva. Bórsav helyett egyéb hasonló vegyüle­teket különféle kombináczióban is alkalmaz­hatunk, mint bórsavat timsóval, oldható bórátokat, bórsavat borátfcal vagy glycerin­nel stb. a fönt említett mennyiségben; leg­czélszerűbb azonban csupán tiszta bórsavat használni. Megjegyzendő, hogy az említett bórsav vagy borát-adagok a helyi és klimatikus vi­szonyok szerint növelhetők vagy kisebbít­hetők. A fönt leírt eljárás alkohol előállításával összekötött sajtolt élesztő készítésére alkal­mas, és pedig úgy fölső-, mint alsó erjedésű élesztő, valamint az úgynevezett levegő­áram alkalmazásával való élesztő előállí­tására is. A bórsavat oldott állapotban előbb a tenyész-élesztőhöz, azután az erjesztő ká­dakba a cefrékhez, s végül az élesztő mo­sására szolgáló vízhez adjuk. Ugyanígy

Next

/
Thumbnails
Contents