9586. lajstromszámú szabadalom • Univerzális rotácziósgép sokszínű nyomáshoz

Megjelent" 1897. évi október hó 27-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9586. szám. IX/e. OSZTÁLY. Univerzális rotácziós gép sokszínű nyomáshoz. LAM IZIDOR MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 30-ika. A találmány tárgya egy univerzális rotá­cziós-gép sokszínű nyomáshoz, melynek se­gélyével egy végtelen papírszalagra tetsző­leges alakú nyomtatványt lehet egy vagy több színben nyomatni, a nélkül, hogy a papirt előbb föl kellene vágni, vagy pedig hogy papirveszteségekre okot adnánk. A gép a csatolt rajzlap 1. ábráján példa­képen öt, a rajz 2. ábráján hét nyomtató -hengerrel van ellátva, a 3—10. ábra a meg­felelő részletek. A d főkereket kézzel vagy motorral hajt­juk, ez az e kerekeket forgatja, ezek ismét a g nyomtatóhengert indítják forgásnak és ennek fogaskereke az i nyomóhengert for­gatja. A nyomtatóhenger föstékelésére az a föstékelőhengerek szolgálnak, melyek víz­szintes b1 hasítékokban eltolható b hidakba vannak ágyalva úgy, hogy a g hengerekről az i hengerekre és viszont állíthatók be. Az a föstékelő-hengerek hajtására az m1 fogaskerekek, illetve az m2 segédkerekek szolgálnak. Az /n1 w2 kerékáttevés úgy a nyomtató-hengereken, mint a megfelelő nyomóhengereken is alkalmazást talál, hogy ha a nyomó és nyomtató-hengereket fölcse­réljük, a föstékelőkészűléket azonnal hasz­nálatba vehessük. Hogy a föstéket intenzivebben oszthassuk el, az egyik fostékelőhenger forgómozgáson kívül ide-oda mozgást is végez, mely moz­gást az 11 csavarhoronyba fogódzó nx bütyök létesíti. (4. és 8. ábra.) c' a papírtekercs féke, melyet csak ak­kor alkalmazunk, ha változó alakú nyomtat­ványokat kell készíteni. Ezt az alsó nyomó­henger működteti és az a czélja, hogy a t tekercsről letekerődző papirt időnként fé­kezze. Ez a fék a beállítható c° csavar segélyé­vel oly módon állítható be, hogy a fékezés tekintet nélkül arra, hogy a hengeren több vagy kevesebb papir van e, mindig egyen­letesen menjen végbe. A tekercsről a t papírt a nedvesítő ké­szüléken húzzuk át. Ez a hosszanti irány­ban megosztott yn hengerből áll, melynek két részét egy-egy nemezlap zárja el. A két hengerfélbe gőzt vezetünk be. ez a neme­zen áthatolva, a nemezlapok között vezetett papírt nedvesíti, y1 y'2 eltolható bádogfalak, melyek a papirt részben vagy teljesen el­zárják a nemeztől, annak megfelelően, hogy a papirt mily mértékben kívánjuk nedvesí­teni. A nemezfalak esetleg áttört bádog­falakkal is helyettesíthetők Az y° hengerből a t papirt a b\ illetve 62 b8 b* b5 szállító-, illetve vezetőszalagok

Next

/
Thumbnails
Contents