9582. lajstromszámú szabadalom • Elektródok elektromos akkumulátorokhoz

Megjelent 181)7. évi október hó 27-éii, AIAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9582. szám. VII/g- OSZTÁLY. Elektródok elektromos akkumulátorokhoz. JUNGNER ERNŐ WALDEMAR TANÁRJELÖLT STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 26-ika. Jelen találmány elektromos akkumuláto­rok elektródjaira vonatkozik. A rosta, rács és hasonló formákban való mechanikai el­rendezés. mely az utóbbi időben elektromos akkumulátorok elektródjainál használatban volt, azt czélozta főleg, hogy az elektródok szilárdak legyenek, a mennyiben az elektród­fémet és a töltő tömeget az akkumulátor használata k.zben, változatlan állapotban kívánták föntartani. Iparkodtak tehát az aktív anyag térfogatváltozásainak káros ha­tásait a töltés és kisülés alatt kiküszöbölni és annak leválását és a fenékre esését meg­akadályozni. Ezen czélt elérik más előnyök árán. A? elektród-fémet és az aktív-anyagot nagyon is összenyomták, mi által az érint­kezési fölűlet az elektrolyt, a fém és az aktív-anyag között relatív kicsiny lett. Ehhez járul, hogy az akkumulátorok sok pénzbe kerültek, miután az elektródok ké­szítése és práparálására igen sok munkát kellett fordítani. Jelen találmány czélja, hogy az elektró­dok nagy szilárdsága megtartassék és lehe­tővé váljék más előnyöket is elérni, főleg aránylag nagy érintkezési földieteket az elektród-fém, az aktív-anyag és az elek­trolytek között, míg egyidőben az előállítási ár csökken. A találmány mellékelt rajzlapon ábrázol­tatott. a a két fémlemez, melyek között m aktiv-i anyag vékony rétegben van elhelyezve, a mi 1 pl. hengerlés által történik, a a' fémleme­zek számos, finom lyukkal vannak ellátva és t sodrony segélyével, az egész fölűle­ten alkalmazott s öltésekkel össze vannak varrva. A varrás legjobban gépen történik és a sodrony celluloseből vagy alkalmas fémből készül. Hogy nagyobb kapaczitást nyerjünk, sok ily lemezt lehet közbeeső aktív anyagréteg­gel összetenni, mint azt a 2. ábra mutatja; mint a 3. és 4. ábra keresztmetszetben mutatja, az elektród különböző módon hajt­ható össze. A töltőanyag ezen elrendezésénél nem szenved kárt vibrativ vagy gázfejlődés által; nem hullhat a földre, mi által rövid zárlat­fésziiltség veszteség támadna. Az anyag térfogatváltozásainál az érintkezés fém és anyag között megtartatik. Az elektród elő­állítása fönnjelzett elrendezés által lényege­sen egyszeriisíttetik. A nagy érintkezési fölületek folytán a nem ható vezetők, az aktiv-anyag és az elektrolvtek között, az akkumulátor arány-

Next

/
Thumbnails
Contents