9558. lajstromszámú szabadalom • Sokszorosító gép

Megjelent 1897. évi október lió 21-én. MAGY. (ra KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9558, szám. IX/e. OSZTÁLY. Sokszorosító-gép. MEYER C. A. ÉS TÁRSAI GYÁRI CZÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 17-ike. Jelenleg használt hektograf és efféle ké­szülékek lényeges hátránya, hogy a nega­tív fölvételére szolgáló kocsonyás anyag­ról az írás könnyen lemosható, a levonatok összegöngyölődnek, az írás pedig nem eléggé tiszta, a vonalok nem élesek és nem szabályo­sak. Jelen találmánynál a negatív fölvéte­lére szolgáló kocsonyás anyag mellőztetik s így ezen hátrányoknak eleje van véve. Ezen géppel ugyanazon idő alatt hatszor több levonat készíthető, mint más készülék segélyével és pedig nemcsak hektograf­levonatok körülbelül 200 példányig, hanem fekete nyomdafesték alkalmazásával, tetszés szerinti számú példányok is készíthetők, a nélkül, hogy a negatív fölvételére követ vagy fémlemezt használnék, a levonatok pedig mégis ép oly tiszták és élesek, mint kőnyomdai úton előállított sokszorosítások. Ezen gép főalkatrészét a papíron gör­dülő, a hengereken vezetett, továbbá a sok­szorosítandó írás fölvételére alkalmas vég­nélküli szalag képezi, melyet egy vele összekötött alkalmas készülék — a nyomó­hengerrel együtt a lehengerelt út hosszá­ban — megint visszatol. Mellékelt rajz 1. és 2. ábrái ezen gép egy kiviteli alakjának oldal- és fölülnézetét mutatják. A gép 1 talplemezén 2 puha-gummi­lemez van alkalmazva, melyre az eredeti írással ellátott 3 papír teendő. Hogy a pa­pirt pontosan rátehessük, a gép beállítható 4 ütköző sínnel van ellátva, a 3 papírnak 2 alátéthez szükséges nyomást pedig, a 6 puha-gummilappal és 7 tengellyel, 8 9 10 emeltyűszerkezettel és 11 tekercsrúgóval ellátott 12 tapintó eszközli. 1 talplemezen, két oldalt 14 rúddal egy­mással összekötött négy 13 oszlop van megerősítve. 14 rúdon a 15 kereszttartóval összekötött 17 gummigyűrűig eltolható 16 hüvely van alkalmazva. 15 kereszttartó vastagabb végén a 18 oldalokkal és az eltávolítható 19 fogóval ellátott 20 tartóval merevített 21 keret forgathatóan van ágyazva. 15 tartó 22 karja és 20 kerettartó közt beakasztott 23 rúgó 21 keretet magasban tartja, úgy hogy 2 gummilemezt nem érinti. 21 keret alsó részében a 25 kampóalakú emeltyűből köunyen kivehető 24 nyomó­henger van alkalmazva. 25 kampóalakú emeltyű 21 kereten forgathatóan van meg­erősítve. Ha 25 emeltyűt fölemeljük, akkor 24 henger 21 keret hosszkivágásába he­lyezhető (4. ábra) ós csapjai 25 emeltyű leeresztése után helyzetükben tartatnak

Next

/
Thumbnails
Contents