9543. lajstromszámú szabadalom • Sodronyt húzó gép

Megjelent 181)7. évi október hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IÍ8H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9543. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Sodronyt húzó gép. HARMANN KÁROLY IGAZGATÓ BÉCS-UJHELYBEN ÉSGECK THEODOR MAGÁNZÓ ALTENÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 28-ika. A jelen találmány tárgyát sodronyhúzó gép képezi mindenféle fémdrót számára, mely sajátságos szerkezeténél fogva lehetővé teszi, hogy egy vagy több sodronyt tetsző­leges számú húzó vason húzzunk át akként, hogy tetszőlegesen választható foganatosí­tásnak megfelelően vagy egy sodronyt húzunk több húzó vason át és azt egy motollára fölgöngyölítjük vagy hogy több sodronyt húzunk keresztül bizonyos számú húzó vason j és ugyanazon szerkezettel hajtott tekercselő készüléknek a sodronyok száma által meg­határozott számú tetszőleges nagyságú csé­véire göngyölítjük föl, vagy hogy több sodronyt húzunk bizonyos számú húzó vason át és a sodronyok számának megfelelő számú csévéire göngyölítjük föl, vagy hogy végül több sodronyt 1 vagy 2 húzó vason húzunk át lágy vagy féllágy sodronyoknak vagy vassodronyoknál rézzel bevont sodronyok­nak előállítása czéljából, mely sodronyokat azután közvetlenül dobokra göngyölíthetjük. Ezen czél elérésére a gépet illetőleg a húzó csigák beosztását két alakban fogana­tosíthatjuk, a mint ez a mellékelt rajzoknak > -1—8. ábráiban látható. Hogy a jelen leírást ne terjesszük ki mindkét foganatosítási alakra, itt csak az egyik beosztást fogjuk részletezni, míg a másik beosztást a 11. ábrában schematikusan tüntetjük föl. A mellékelt rajzokban az 1. és 2. ábrák egy pl. öt függélyes a b orsóval bíró sod­ronyhúzó gépet tűntetnek föl, mely orsók közül az a orsó az asztal alatt ágyazott vízszintes E tengelytől nyeri forgó mozgá­sát az alkalmas d dí kúpos vagy frikcziós kerékáttétel segélyével, míg a többi b orsó l az a1 b1 Gall-féle kerekek és egy közös C láncz által hajtatnak a drótnak az egyes húzások által eszközölt meghosszabbítására alkalmas módon. A függélyes a b orsókon a teljes húzó fölületek fölhasználása czéljából függélye­sen elállítható Z1 Z3 húzó csigák vannak elrendezve, melyek hogy a sodrony a hú­zási művelet közben folyton a középvonal felé tereitessék és ez által a húzási fölüle­teken hornyok képződése elkerűltessék, közepük felé kétszeresen kúpossá vannak esztergálva. Mivel a sodrony a húzásnál természetszerűleg meghosszabbodik és mivel a gép ezen foganatosítási alakjánál a sod­ronyt az első b orsóra visszavezetjük, úgy a b orsókon elrendezett Z2 csigáknak nagyobb átmérőt adunk, mely a sodronynak az illető húzásnál történt meghosszabbításához

Next

/
Thumbnails
Contents