9516. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet két óra- vagy hajtómű sebességkülönbözetének jelzésére

3Ieg;jeleiit IS97. évi október lió 18-án. MAGY. IvIIt. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9516. szám. VII/c. OSZTÁLY. Szerkezet két óra- vagy hajtómű sebességkülömbözetének jelzésére. BERGMANN MANÓ GYÁROS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezet óra- vagy hajtóművek sebességkülön­büzetének, pl. villammérőknél való közvet­len jelzésére szolgál, a nélkül azonban, hogy a jelzómű műveletei az óra- vagy hajtó­művekre zavaró befolyással lennének. Ezen berendezés elve azon alapszik, hogy az egyik, pl. az / óramű, mialatt bizonyos utat, pl. egy fél fordulatot megtett, a másik II óraműnek a számlálóművel való össze­kapcsolását foganatosítja és miután ezen II óramű a számlálóművet bizonyos darabbal valamely irányban pl. balra, tovaforgatta, a II óraműnek ezen kapcsolását megszakítja és önmagát ugyanakkora úttartamra egy fél fordulatra :i számlálóművel kapcsolatba hozza és ezt ismét bizonyos meghatározott darabbal, pl. jobbra visszaforgatja, úgy, hogy ezek után a számlálómű csak a két I és II óramű által megtett utak közötti különbö­zetet jelzi. A II óramű által az első perió­dus alatt balra megtett forgásnak a szám­lálóművön, kívül nem kell láthatóvá lennie, úgy hogy csak a különbözet jeleztetik. Az óraművek kapcsolása ruganyos kap­csolás, menesztők, fogaskerekek vagy más efélék által különféleképpen létesíthető. A helyett, hogy az óraművek egymásután az egyenlő útdarabok megtétele közben hassanak a számlálóműre, lehet az elrende­zést akként is foganatosítani, hogy az egyik óraműnek ezen behatása csak pillanatnyi, ellenben a másiknak összeköttetése a szám­lálóművel majdnem állandó legyen és az előbbeni óraműnek csak pillanatnyi ellen­kező behatása közben szakíttassék meg. A két óramű működését természetesen tetszés szerint fölcserélhetjük és a periódu­sokat is tetszés szerint választhatjuk. Minden esetben a két óramű egymásután és nem egyszerre hat a számlálóműre, a mennyiben az egyik óraműnek pl. csak pillanatnyi ha­tása alatt a másik óraműnek a számláló­műre való hatása szünetel. A számlálómű mozgása a két óramű járására nem gyako­rol észrevehető befolyást. Ezen konstruktív gondolat az alkalmazás czélja szerint gyakorlatilag sokféleképpen foganatosítható. Az alapeszme egyszerűségénél fogva, ezen differentiálszerkezet általános rendszerének schematikus ábrázolása helyett a mellékelt rajzban csak egy specziális foganatosítási alakot mutatunk be oly példa gyanánt. melynél az egyik óraműnek a számlálómű­vel való összeköttetése majdnem állandó, a másiké pedig csak pillanatnyi, míg a kapcso­lás ruganyos megakasztás által van létesítve.

Next

/
Thumbnails
Contents