9462. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa, kéregpapír, szövetrostok és más effélék tűzállóvá tételére

__ Megjelent 1897. évi október hó 9-én. MAGY. KIU. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9462. szám. VIII/c. OSZTÁLY Eljárás fa, kéregpapír, szövet, rostok és más effélék tűzállóvá tételére. ISSEL ALBERT BÚTORGYÁROS GENUÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 13-ika. Jelen találmány olyan eljárásra vonatko­zik, mellyel fát, kéregpapirt, szövetet, rosto­kat és más efféléket tűzállóvá tehetünk és mely olyan szerkezeteknél és berendezéseknél használandó, melyek tűzveszélynek vannak kitéve, mint pl. hajók közfalai és teteje, vasúti kocsik, színház berendezések, beren­dezési tárgyak és más effélék. A tűzállóvá teendő tárgyakat előbb a meg­kívánt nagyságra hozzuk, azután szárító helyre vagy szárító szobába visszük a vég­ből, hogy belőlük a nedvességet teljesen kihajtsuk. Ezen művelet a legnagyobb fontosságú, mert különben az anyagok nem vennék föl tökéletesen az impregnáló folyadékot és ennélfogva nem válnának kellően tűz­állóvá. A száraz tárgyakat azután a következő oldatok egyikébe mártjuk és abban a minő­ség és nagyság szerint 6—20 óra hosszat benne hagyjuk, miközben a folyadékok foly­tonos forrásban tartandók. Az oldat, melyet gyantanélküli fa. rostok és szövetek számára használunk a követ­kező: 30 rész bórsav; 50 rész kali timsó; 1000 rész víz. Gyantás fák számára az oldat a követ­kező : 30 rész bórsav; 20 rész oxalsav; 50 rész kaliumkarbonat, 1000 rész víz. Az áztatás ideje 10—20 óra. Kéregpapír számára való oldat: 100 rész bórsav; 50 rész kali timsó; 25 rész enyv; 1000 rész víz. A bemártásnak 6—12 órán át kell tartani. Kivétetvén a fürdőből, az anyagokat ismét szárító térbe hozzuk, a hol elegendő hosszú ideig maradnak, ezután a kívánt tárgyak előállítása czéljából, a rendes módon föl­dolgoztatnak. Ezen eljárás szerint készített termékek teljesen eléghetetlenek és ennélfogva a hasonló módon nem kezelt tárgyakkal szem­ben lényeges előnyökkel bírnak, különösen olyan esetekben, midőn a belőlük készített tárgyak könnyen zsírokkal jöhetnek érintke­zésbe és a mikor az emberi élet nagy vesze­delemben forog, mint hajókon vagy színhá­zakban.

Next

/
Thumbnails
Contents