9457. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikusan beállított hengermű

Megjelent 1897. évi október hó 9-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI fiK a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9457. szám. XII/e. OSZTÁLY. Hydraulikusan beállított hengermű. MENNE FRIGYES MÉRNÖK WEIDENAU-SIEGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 7-ike. Jelen találmány olyan hengerműre vonat­kozik, mely első sorban egyes lemezek vé­konyra való hengerlésére szolgál és czélja a hengereket a hengerlés alatt a legpon­tosabban párhuzamosan tartani. Ezen czél elérésére első sorban szükséges olyan be­rendezések alkalmazása, melyek egyrészről mindkét hydraulikus sajtódugattyú ponto­san egyenletes nyomását idézik elő és másrészről mindkét dugattyú nyomóvizének pontosan egyforma utánengedését hozzák létre. Ehhez járul még, hogy a hengerek­nek a székben az egyik vagy másik irány­ban való minden áthajlása megakadályo­zandó és kell, hogy azok egyformán mele­gedjenek és kopjanak. Az első czélt, nevezetesen a sajtódugaty­tyúknak egyforma sajtolását és azoknak pontosan egyenlő utánengedését a jelen találmány szerint az által érjük el, hogy mindkét sajtóhengert kitehetjük a nyomó­víz hatásának, a mit előnyösen állandó nyomáson tartott hydraulikus akkumulátor­ral való összeköttetés után érünk el. A sajtó­hengereket az akkumulátorral összekötő minden egyes vezetékben egy visszacsapó szelep van alkalmazva, mely az akkumulá- i torral való közlekedést megszünteti, mihelyt j a hengerelés megkezdődik, tehát a henge- ' rek a sajtódugattyúkat visszaszorítják. Azon­kívül mindegyik sajtóhenger az akkumulá­tor összekötő vezetékétől elágazó külön ve­zeték révén egy-egy hengerrel áll össze­köttetésben. Ezen hengerek dugattyúi egy­mással mereven össze vannak kötve és al­kalmas módon megterhelve. Ebből követ­kezik, hogy ha az egyik dugattyú jobban megterheltetnék, mint a másik és enged, a másik sajtóhengerből pontosan ugyanannyi víz vétetik, a két sajtódugattyúnak tehát pontosan ugyanazon mértékben kell mo­zognia. Nem feltétlenül szükséges, hogy a két dugattyú mereven össze legyen kötve, csak kell, hogy ugyanazon ellentállást emeljék, a végből, hogy az emelkedés egyforma le­gyen. Mert hengerelés közben a két sajtó­dugattyú magas nyomás alatt áll és ennél­fogva az egyik szabályozó dugattyú azon­nal követi a másikat, ha ezen dugattyúk egyike a teret nagyobb mértékben emeli, mint a másik. A munkahengerek áthajlását ismert mó­don támasztóhengerek segélyével akadá­lyozzuk meg, melyek azonban a jelen ta­lálmány értelmében hosszabbak, mint a munkahengerek. Ezen változtatás által el­érjük, hogy a támasztóhengerek egyenlete-

Next

/
Thumbnails
Contents