9410. lajstromszámú szabadalom • Szállítható szétszedhető vásárpiaczi árúbódé

Meg-jelent 1897. évi október li« 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9410. sztim. VIII/h. OSZTÁLY. Szállítható, szétszedhető' vásárpiaczi árúbódé. jRS NÁNDOR RENDŐRTANÁCSOS ÉS SZILÁGYI FERENCZ LAJOS FŐVÁROSI MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 13-ika. A találmány tárgya egy vasszerkezetű sárpiaczi árúbódé, mely könnyen szétszed­tő és ennek következtében szállítható, élja az, hogy az árúbódé egyrészt tar­mbb, biztosabb és a helyi és időviszonyok-1 függetlenné legyen, másrészt pedig, hogy gy az egészségügyi, mint a köztisztasági altételeknek jobban megfeleljen. A csatolt rajzlap ezt az árúbódét az z 1. ábrán függélyes keresztmetszetben, a 2. ábrán vízszintes metszetben és a 3 ábrán axonometrikus képben (legnagyobb észt nyitva) mutatja be. A 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. ábra részlet­ez. Az egész árúbódé a szögvasakból készült a ráz segélyével az erős alapzatra van sze­elve, mely b hosszanti gerendákra szerelt c eszkalapokból áll. Az a kereten a függélyes d szögvasak segélyével van kellő magas­ságban az a alapkerettel párhuzamos e keret elhelyezve. A két a és e kereten a falazatott képező f bádoglemezek vannak elhelyezve. A bal oldalfal és a megfelelő keret egy része a g zár segélyével belülről zárható h ajtóvá van kiképezve.. A hátsó fal embermagasságig az e keret fölött az i résszel meg vau nyújtva, és belső fölületén a j támasztékok segélyével egy k szekrényt visel, melybe a födél gyanánt szolgáló l hullámbádogredőny van ágyalva. A k szekrény az m szögvasak segélyével a hátsó fal alsó részével is össze van kötve. A két oldalfal közepén és a mellső falon a falak belső fölületén — vasakból képezett függélyes n vezetékek vannak alkalmazva, melyekben j [ alakú o o, illetve j) vastámasz­tékok tolhatók el és rögzíthetők a q peczkek segélyével. Az oldalt levő támasztékok fölső végén egy-egy szögvasból készült r ív van alkal­mazva, mely egyrészt a födélnek oldalt támasztékul szolgál és másrészt az oldal­falak megerősítésére szolgálnak. A mellső p támaszték fölső végére ellenben a könnyen levehető J j vasból készült s ív mellső vége támaszkodik, melynek hátsó vége a mellső véggel szemben a k szekrényen van meg­erősítve. Ez az s ív a födél nyitásánál vagy zárásánál az l födél vezetésére szolgál. Ebbői a czélból a vezeték t vezetőcsigákkal is el van látva, melyek az s ívbe a 10 ábrán látható módon vannak ágyalva. A mellső fal fölső éléhez y sarkok vannak (1. ábra) segélyével az u horgok által meg­támasztott v elárúsító-asztal csatlakozik, me-

Next

/
Thumbnails
Contents