9387. lajstromszámú szabadalom • Zár

Megjelent 1897. évi október hó 5-én. MAGY. ggg KIIÍ. SZABADALMI j^ST HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9887. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Zár. ENQUIST FREDRIK LEONARD BÁNYAMÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 3-ika. Ezen találmány be- és kifelé járó nyelvvel ellátott zárra vonatkozik, mely nyelv egy rúgó befolyása alatt áll, mely azt a zárba búzni törekszik. A nyelvnek ezen behúzását akasztók vagy reteszek vagy más akadályok gátolják, melyek úgy vannak elrendezve, hogy a kulcslyuk alá nyúlnak, úgy hogy a kulccsal találkoznak, ha ezt bedugjuk és a kulcsnak a lyukba való egyszerű bevezetése által a nyitó helyzetbe hozhatók, mire az­után a rúgó nyomása a nyelvet behúzza és a zár kinyílik. Ha a zár ajtó- vagy szekrényzár gyanánt van szerkesztve és záró helyzetbe kell hozni, akkor a nyelvet az ajtón vagy a fiókoldalán kinyúló, a nyelvvel összekötött rész segít­ségével előírt útján kifelé vezetjük, mire' azután a rúgók az akasztókat szokásos mó­don kezdeti helyzetükbe vezetik vissza. Az akasztók alakja olyan és úgy vannak alkal­mazva, hogy azokat nem egyforma, de meg­szabott úton kell eltolni, hogy a nyelv belé­pése czéljából helyet kapjunk. Lehet ezeket úgy berendezni, hogy akár túlságosan mesz­szire, akár kevéssé toljuk őket, a nyelvnek belépését megakadályozzák. Az akasztók egyike vagy többen úgy rendezhetők be, hogy őket érinteni nem szabad, azaz akép­pen, hogy ha csak legkevésbbé is eltoljuk, a nyelvet zárják és belépését megakadályoz­zák, még akkor is, ha a többi akasztó meg­felelő módon tolatott el. Legegyszerűbb az akasztót egy tengely körül forgatható mó­don elrendezni, bár más módon berendezett, pl. egyenes irányban vezetett akasztók is alkalmazhatók. Az akasztók működtetése végett a kulcs vége lépcsőszerűen van építve. A kulcs alakja tetszés szerinti lehet, legczélszerűbb azon­ban lapos lemez alakjában készíteni. A kul­cson levő kiugrások mélységének és fekvé­sének változtatása és az akasztók azon részei­nek megfelelő alakítása által, melyek a kulcs kiugrásaival érintkezésbe jutnak, könnyen kaphatunk annyi, egymástól eltérő kulcsot, a mennyi szükséges. A helyett, hogy az akasztókat, illetve reteszeket a kulcs végén levő kiugrásokkal működtetnők, úgy is szer­keszthetjük azokat, hogy a kulcs oldalán levő kiugrásokkal vagy ferde fölületekkel, vagy pedig olyanokkal működtetjük, melyek úgy az oldalon mint a végen vannak. Ha a zárt szobaajtó- vagy kapuzár gyanánt akarjuk használni, úgy hogy az belülről is kulccsal nyitható legyen, akkor az akasztó­kat forgópontjuk másik oldalán meghosszab­bítjuk és a kulcslyukakat ezekhez viszo­nyítva szimetrikusan helyezzük el. úgy hogy

Next

/
Thumbnails
Contents