9361. lajstromszámú szabadalom • Állványkapocspárok pinczeraktárak számára

Megjelent ÍSD'Í. évi szeptember hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9361. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Állványkapocspárok pinczeraktárak számára. WOLF LAJOS ALSÖRFŐZŐMESTE l\ BUDAFOKON. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 27-ike. A sörfőzdék pinczeraktárai egyes szaka­szokra vannak beosztva és minden szakasz­ban a hordók akként vannak elhelyezve, hogy a szakasz hosszirányára merőlegesen fekvő két sort képeznek és a csaplyukak a két hordósor közt levő közre néznek. Hely­kímélés czéljából ezen két hordósor közé még egy harmadikat is szoktak raktározni, mely apró hordókból áll és a következő módon rendeztetik el: Két-két, egymással szembenfekvő hordó közé vaskapcsok segélyével megfelelő ma­gasságban egy keresztgerendát erősítünk és ezen keresztgerendákra egy állványt szere­lünk föl, mely egyrészt a harmadik hordó­sornak elhelyezésére, másrészt pedig a hor­dók megtöltése alkalmával járdául szolgál. Az említett keresztgerendák a hordókhoz vaskapcsok segélyével erősíttettek oda, mely kapcsok a hordódongákba beverettek. Ezen utóbbi körülmény ezen raktározási módot igen hátrányossá teszi, mert a vaskapcsok­nak a dongába való többszöri beverése foly­tán igen sok hordó időnek előtte tönkre­ment vagy legjobb esetben javítást igényelt. Jelen találmány czélja ezen raktározási módot egy igen egyszerű segédeszköznek alkalmazása által előnyösebbé és lényege­sen könnyebbé tenni. Ezen segédeszközt egy olcsón és könnyen előállítható vas­kapocspár képezi, melyet a hordókba egy­szerűen beakasztunk, a nélkül, hogy a don­gát a legkevésbbé megsértenék, és melyekre az apróbb hordókat igen könnyen ráakaszt­hatjuk. Ezen vaskapocspár egyik eleme a mellé­kelt rajzon van föltüntetve, még pedig: 1. ábrán távlati nézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán oldalnézetben. Mint a rajzból is látható, a vaskapocs egy í7-alakban meghajlított a szárból áll, mely egyik végén egy befelé néző b pofát, ezzel szemben pedig egy ékalakú c peczket hord. A c peczek mögött az a szár egy fölfelé néző d karomban folytatódik, melynek síkja merőleges az a szár síkjára. A vaskapocspár másik eleme a rajzon föltüntetett elemhez hasonló, csakhogy an­nak tökéletes tükörképe, vagyis a d karmot jobboldalán viseli, míg a rajzon föltüntetett eleinek baloldalán van a d karom. A vaskapocspár következő módon alkal­maztatik: Minthogy a hordó feneke a dongáknak hornyaiba van beillesztve, a fenéken kívül a dongák égy peremet képeznek. Ezen pe­rembe akasztjuk a vaskapcsokat még pedig

Next

/
Thumbnails
Contents