9360. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárvázak előállítására szolgáló eljárás

u Megjelent Í891 ?. évi szeptember hó 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9360. szám. XX/c- OSZTÁLY. Kerékpárvázak előállítására szolgáló eljárás. WEGENER KÁROLY MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát képező eljárás I czélja a kerékpár súlyának kisebbítése, a nélkül, hogy ezáltal annak szilárdsága és tartóssága kisebbíttetnék. Ezt azáltal érjük el, hogy a kerékpárváz üreges rúdjait forma­szekrényben ömlesztés által egymáshoz kap­csoljuk, úgy hogy az egész kerékpárváz egy összefüggő egészet képezzen. Az eljárás a mellékelt rajzon van ábrá­zolva, melynek ábrái a formaszekrény és a formaszekrénybe helyezett részek és azok összekötő fölületeinek különböző metszeteit tüntetik föl. A formaszekrény a-val van jelölve, és ebben foglaltatik a b forma és a b1 mag. Az összeolvasztandó csövek c c1 és c2 -vel vannak jelölve; a folyékony fém beöntésére szolgál a d nyílás, és a gázok kibocsátá­sára pedig a d1 nyílás. Az egyes csövek, melyek réz-, aluminium- vagy más fémből, illetőleg ötvözetekből állanak, az össze­olvasztandó helyeken nagyobb falvastag­sággal bírnak, és az öntési müvelet alatt magbetét által záratnak el. Az eljárás a következő: Miután a b1 mag és a c c1 és c2 csövek a formába helyeztettek, az öntés megkezd-I hető. Miután azonban a beömlő nyílás alúl­ról alkalmaztatik, a folyós fém a formában fölemelkedik és annak betöltése után d1 -nél kilép. A beömlés tehát addig folytatandó, míg az egyes csővégek folyékonnyá válnak, a mi a fémnek a nyílásokon való kilépése által észlelhető. Mihelyt ez megtörtént, úgy bizonyos, hogy a csővégek megolvadtak, mely után a beöntés beszüntetendő és a nyílások elzáratnak. Ha a vázat a formából kivettük, azt peczkeknek az egyes üreges váz-részekbe való behelyezése által és hengerelés által a falakra gyakorolt nyomás segítségével tö­mörítjük ; az összeolvasztási helyeken ugyan­ezt kalapácsolás által érhetjük el. SZABADALMI IGÉNY. Kerékpárvázak előállítására szolgáló eljá­rás, az által jellemezve, hogy az egyes, üreges és végükön vastagított rudak formákban folyékony fémnek állandó be­öntése által, egy egésszé köttetnek össze, oly módon, hogy ezen részek végei meg­ömlesztetnek és a beöntött fémmel együtt ismét szilárd állapotba hozatnak. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents