9330. lajstromszámú szabadalom • Higannyal működtetett gőzturbina

Megjelent Í8öt. évi szeptember hó 22-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI |j||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 93B0. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Higannyal működtetett gőzturbina. PHILIPP OTTÓ MÉBNÖK NEUMÜHLEBEN (ZÜRICH). A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 21-ike. A találmány tárgya egy gőzturbina, mely | a gőz expanzióját jobban hasznosítja és i melyet az jellemez, hogy a turbina lapát­jaira főleg higany hat, és ez viszi át a fúvókán az expandáló - csőbe hatoló gőz által létesített erőt. Minthogy a hajtó médium fajsúlya igen nagy, a turbinakerék forgás-sebessége arány­lag csekély, azonkívül a higany kis faj­melege következteben is igen czélszerűen alkalmazható. A találmány tárgyát képező berendezés, melyhez azonkívül a higany keringését elő­idéző szerkezet is tartozik, a rajz 1. ábrá­ján sematikusan van foltüntetve. A hajtógőz rt-nál egy fúvókába áramlik, melynek lényeges részét egy áttört, kúpos b betét képezi. A d fúvóka az alul kiszéle­sedő e expanzió-csőhöz csatlakozik, ez pedig a hajtókeveréket, mint azt a rajzból látni lehet, a lapátokhoz vezeti. Az áttört b betét körül a fúvókatokban egy gyűrűs c kamara van alkalmazva, melybe a q csövön a higany vezethető be, még pedig nagyobb nyomás­sal, mint a mekkora a beáramló gőz nyo­mása, úgy hogy a higany a betét fúratain a fúvókába nyomatik A fúvóka elrendezése olyan, hogy a gőz a higanysugarakat azon­nal elporlasztja. Az alul nyitott e expanzió­| csőben a higanyporral telített gőz expan­\ dálódni kezd, t. i. növekvő sebességgel áramlik a kiömlés felé, és a gőz sebességét legnagyobbrészt a gőzzel együtt mozgó higany veszi föl. Ezért az energia-átvitel igen csekély vesz­teséggel történik, eltérően a közönséges injektor-berendezésektől. Ugyanis a higany­golyócskák a gőzben úsznak és a fokozato­san gyorsuló gőz a sebességet a higanynak adja át, és ezért a csövet úgy kell szabá­lyozni, hogy a keresztmetszet a cső vége felé kisebbedjen. A higanysugár az 1. ábra szerint közvet­lenül a turbinakerékre hat, vagy pedig, mint az a 2. ábrán látható, a czentrifugál­erő segélyével a gőzt a higanytól elválaszt­ják. Ekkor a higany nagyobb sűrűsége azt idézi elő, hogy a cső görbe oldalfölületén a tangential irányban csatlakozó e1 csőbe jut, míg e2 -n a gőz a szabadba megy. Az A turbina B burkolatán az 1. ábrán látható esetben egy f kifúvatócső van, melyen a fáradt gőzt egy kondenzátorba vagy a sza­badba vezetjük. Daczára a higany csekély fajmelegének, a gőz mégis nagy mértékben kondenzá­lódna, ha a higanyt a bevezetett gőz hő­fokára föl nem hevítenők.

Next

/
Thumbnails
Contents