9328. lajstromszámú szabadalom • Sonkatartó

Megjelent 181)7. évi szeptember hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9828. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Sonkatartó. PREYER EMIL MŰSZERÉSZ LEMBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát sonkának vagy egyéb húsdaraboknak fölszeldelése közben való megtartására szolgáló szerkezet képezi, mely az eddig ismeretes sonkatartóktól el­térőleg, a sonka minden nagyságához és alakjához alkalmazkodik. A jelen találmány értelmében a sonka két, fogasrudak és becsappanó megakasz­tok segélyével egymáshoz képest elállítható, csúcsokkal ellátott pofa közé szoríttatik. A sonkatartó a mellékelt rajzon egyik foga­natosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a sonkatartó elölnézete. A 2. ábra ugyanannak oldalnézete. A 3. ábra fölülnézet. A 4. ábra függélyes metszet a 3. ábrá­nak a b vonala szerint. Az 5. ábra hasonló metszet ugyanazon ábrának c d vonala szerint. A sonkatartó állványzata az e hossztar­tóból és az ehhez derékszög alatt csatla­kozó e1 e1 haránttartókból áll, melyek az ff oszlopok talpainál vannak az e hossztartó­val összekötve (4. ábra). Az f oszlopok fölső végükön a vízszintes síkban forgatható, belső szélükön fűrészhez hasonló fogazással ellátott g fogasrudakat és a rögzítetten megerősített, csúcsokkal vagy tövisekkel ellátott h pofát hordják. A g fogasrudak a mozgatható i pofának hasí­tékain keresztül járnak és az ezen pofának végeibe illesztett g1 rúgók által fogaikkal állandóan az i pofának külső fölületére megerősített i1 állítólemezkék felé szorít­tatnak, mi által az i poía minden tetsző­leges állásban kifelé irányuló nyomás elle­nében rögzíttetik. Az i pofa a két i2 lábon nyugszik, melyeknek alsó végei az e1 haránt­tartóknak széles e2 hornyaiban vezetődnek. A sonkának befogása czéljából a g fogas­rudakat kissé kifelé szorítjuk, úgy hogy azoknak fogai az i1 rögzítő-lemezkével nem kapcsolódnak és így az i pofa a helytálló h pofától eltávolítható. Ezután a sonkát a pofák közé illesztjük, és a mozgatható i pofát mindaddig toljuk befelé, míg a sonka lehetőleg nagy fölületén meg nem fogatott. Az i és h pofákat, a mint ez a 3. ábrából látható, tövisekkel ellátott szélükön előnyös kissé kivájni, hogy így a sonka alakjához jobban alkalmazkodjanak. SZABADALMI IGÉNY. Sonkatartó, jellemezve egy rögzített h és egy mozgatható i pofa által, mely utóbbi a h pofa végein forgathatóan megerősí­tett g fogasrudak és i1 rögzítő-lemezkék vagy kilincsnek segélyével a befogandó sonka nagyságának és alakjának meg­felelően rögzíthető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPKSTZN

Next

/
Thumbnails
Contents