9317. lajstromszámú szabadalom • Újítások önműködő lövegeken

Megjelent 181)7. évi szeptember hó 23-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9317. szára. XIX/b. OSZTÁLY. Újítások önműködő lövegeken. MAXIM HIRAM STEVENS MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1895 deczember hó 27-ike. Jelen találmány önműködő vagy «Ma­xim»-féle lövegekre vonatkozik, és egyrészt a töltényadogató működtetésére való új­szerű készülékek alkalmazását czélozza, mi által az adogató kényszeríttetik fölfelé mozgását teljesen befejezni, még mielőtt a zároló a záráskor, előremozgásának végé­hez érkezett volna; másrészt a lövegcső által végzett visszalökés erejének növelése czéljából, a csőfejen elhelyezett készülék oly berendezését czélozza, mi által a zá­várzat hatályosabban működik és a tüzelés pontossága növeltetik. További tárgya jelen találmánynak a csőfej oly szerkezete, mely által a cső minden egyes visszalökődése alkalmával a vízköpenyből bizonyos víz­mennyiség ömölhet a esőfejnél alkalmazott gázkamarába és a vele összekötött csator­nákba, úgy hogy ezen részeknek a lőpor­gázak általi fölmaratása és kérgesedése és a csőfej, valamint a rajta elhelyezett ké­szülék túlhevülése megakadályoztatik. A ta­lálmány egy másik czélja, oly készülékek elrendezése, melyek lehetővé teszik a löveg tüzelési sebességének szabályozását. A mellékelt rajz 1—7. ábrái a töltény­adogató működtetésére szolgáló újszerű berendezést tüntetik föl, és pedig: az 1. ábra az újszerű töltényadogatóval ellá­tott löveg závárzatának hosszmetszetét; a 2. ábra egy külön metszetet, mely a záro­lót és vele összekötött részeket lövésre kész helyzetben mutatja, a 3. ábra ugyanazon részeket visszalökött helyzetben mutatja; a 4. és 5. ábrák oly nézetek, melyek a 2. és 3. ábrának felelnek meg, de módosított ki­viteli alakot tüntetnek föl; a 6. és 7. ábrák hosszmetszetben, illetőleg hátulnézetben egyes részeket mutatnak. 8—11. ábra a esőfejen elrendezett új­szerű berendezést tüntet föl, mely a vissza­lökött lövegcső elevenerejének és a tüzelés pontosságának növelésére szolgál; még pe­dig a 8. ábra a lövegcső fej hosszmetszete, a 9. ábra ugyanannak nézete, a 10. ábra a csőfej hosszmetszete nagyobb léptékben. 11. ábra a csőnek a 10. ábra 1—1 vonala szerint eszközölt metszet. A 12—19. ábra a csőfejen lévő oly be­rendezést tüntet föl, mely a cső minden egyes visszalökődése alkalmával, abba bizo­nyos mennyiségű vizet bocsát be. 12. ábra a mellső helyzetében lévő cső­fej hosszmetszete. 13. ábra a visszalökött csőfej hossz­metszete. a 14. ábra egy módosított alaknak hossz­metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents