9299. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék nagy feszültségű gázok előállítására

Megjelent 18ÍJ7. évi szeptember hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9299. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Eljárás és készülék nagy feszültségű gázok előállítására. THE ESSON MOTOR LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 31-ike. A jelen eljárás nagy feszültségű gázok­nak motorikus czélokra való gyors előállí­tását teszi lehetővé és előnye, hogy az ezen czélra szolgáló készülék aránylag csekély tért igényel. Az eljárás foganatosítására oly gázokat alkalmazunk, melyek oly anyagnak elégetése által nyeretnek, mely elegendő mennyiségű oxygént tartalmaz arra, hogy zárt kamrában eléghessen és nagy mennyiségű gázt szol­gáltasson. Ezen gázba vizet fecskendezünk be, mely gőzzé változik és mindenekelőtt arra szolgál, hogy az elégetési kamra falainak túlságos fölmelegedését megaka­dályozza. Az ezen eljárás foganatosítására igen alkalmasnak bizonyult készülék áll egy cső­sorozatból az égési anyag befogadására és egy kamrából, melybe ezen csövek torkol­nak és mely a már előállított gáz befoga­dására szolgál. A vizet ezen kamrába bármily alkalmas közeg (pl. az előállított feszült gáz segítségével hajtott szivattyú) által vezethetjük beéspedigoly mennyiségben és elosztásban, hogy az az égési gázokkal közvetlen érintkezésbe lépjen .és gőzzé alakít­tassák át, mely a gázokkal együtt vezeték­csöveken a fogyasztási helyre szállíttatik. Az egyes csövek oly berendezésűek, hogy ezáltal az elégetési kamra belsejével való összeköttetésnek megszakítása meg van engedve, a mi pl. azon esetben szükséges, ha az egyes csöveknek tartalmát egymás­után kell fölhasználnunk. Ezen czélra alkal­masnak bizonyult a csövek belső végeire oly korongoknak elrendezése, melyek az elégésnél származó nagy nyomás által ki­löketnek. Az egyes csövek tartalmának meggyúj­tása czélszerűen villamos árammal történik. Az eljárás foganatosítására szolgáló ké­szülék a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra ezen készüléknek hosszmetszete. A 2. ábra ugyanannak fölülnézete. A 3. ábra annak alulnézete. A 4. ábra a csöveknek fölső elzárását föl tüntető metszet. Az a csövek benyúlnak a b csőlemezbe, melybe erősen be vannak csavarva, és a hol azok a c kamrába torkolnak, melynek fenekét éppen a b lap képezi; ezen kamra alkalmas nyakrésszel bír, melybe a csavar­menetes d dugasz van becsavarolva. Ezen dugaszon a két e és f cső jár keresztül, melyek közül az egyik e cső arra szolgál, hogy a kamrába vizet vezessen, míg a másik f cső a fejlesztett gázokat kiáramolni engedi.

Next

/
Thumbnails
Contents