9266. lajstromszámú szabadalom • Ruganyos tintatartó

Megjelent 18í)7. évi szeptember hó 16-án. MAGY. tfjjj KIR. SZABADALMI ||§j f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9266. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Ruganyos tinta-itató. BALDUIN HELLEB'8 SÖHNE CZÉG TEPLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát oly ruganyos tinta itató képezi, mely az eddig ismert ha­sonló czélú szerkezetektől abban különbö­zik, hogy nem egyes apró papírlapokat hasz­nálunk, hanem egy tetszőleges hosszaságii itatópapírból vágott csíkot egy gyűrűvé összekötött ruganyos aczélpántra göngyö­lítve alkalmazunk. A találmány tárgyát a mellékelt rajz egyik a gyakorlati alkalmazásra előnyös­nek látszó foganatosítási alakjában tün­teti föl. Az 1. ábra a lapos, a szétterített aczél­pántot mutatja. A 2. ábra az aczélpántból képezett gyű­rűnek részleges keresztmetszete. A 3. ábra ugyanazon részlet fölülnézete. A 4. ábra a teljesen fölszerelt tinta-itató­nak függélyes hosszmetszete. Az 5. ábra ugyanannak függélyes kereszt­metszete. A 6. ábra a tinta-itató eltolható és sza­bályozható tartó szerkezetének fölülnézete. A 7. ábra ugyanannak oldalnézete. A mint az 1—3. ábrákból látható, az a aczélpánt egyik végén előre nyúló két a1 nyelvvel van ellátva, melyek között az a° hézag marad; az aczélpántnak ugyanezen végén még az a2 , a3 , a2 hasítékok is van­nak elrendezve, míg a pánt másik végén az a5 , a6 , a6 nyelvek és a középső a6 nyelv­ből kivágott és fölhajtott a7 nyelv van elő­állítva. Ezen pántnak gyűrűvé való összeköté­sénél (2. és 3. ábrák) a két a1 a1 nyelv belül és alul fekszik, míg az hézag és a8 hasíték között fönnmaradó a1 rész alá tolt a6 nyelv az a3 hasítékon át kinyúl. A kissé fölhajtott a1 nyelv ekkor az a3 hasí­ték széle fölé pattan és megakadályozza a már összekötött pántnak fölbomlását. A két a6 a6 oldalnyelv ezzel egyidejűleg kívülről az a1 a1 nyelvek fölé fekszik és az a2 a2 hasítékokba nyúl, miáltal az a5 a6 nyelvek csúcsai alúl fekiisznek. Az a aczélpánt két vége ezáltal egy tökéletes és oldalti eltoló­dás vagy szétbomlás ellenében rendkívül biztos gyűrűvé vannak egyesítve, mely egye­sítés mindenki által könnyen foganatosít­ható, úgy hogy a gyűrű kiterített állapotban könnyen és olcsón szállítható. A kisajtolt a8 nyílások éles szélei a föl­göngyölített itató papírcsíknak elég alkal­mas közegekül szolgálnak arra, hogy már az első tekerület is állásában biztosan meg­tartassék. A 6. és 7. ábrákban föltüntetett eltolható és szabályozható tartószerkezet az alsó i

Next

/
Thumbnails
Contents