9259. lajstromszámú szabadalom • Újítás dohányzóeszközök szárain

Megjelent 189Y. évi szeptember hó 15-én. MAGY. {jÉfr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9259. szám. VI/©• OSZTÁLY. Újítás dohányzó eszközök szárain. FORBERGER VENCZEL KÉPFARAGÓ ZWITTAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 2-ika. Elsőbbsége 1896 decz. hó 24-étöl kezdődik Jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi pipa és szivarszopóka szárakon, mely­nek czélja az, hogy a füst egy a szárnál aránytalanúl hosszabb útnak megtételére kényszerítve, a nikotin nagyobb mennyiségé­nek lerakódását idézi elő, másrészt, hogy a füstnek kellemes aromát adjon ; mely czélt az által érjük el, hogy a megfelelő tágra kifúrt szárba spirálszerűen futó csatornákkal ellá­tott, jószagú fából való betétet helyezünk el, mi által a füst kényszeríttetik, a spirál­szerű csatornákon át haladni és e mellett a képezett nikotint nagyrészben lerakni és részben a betétdarabtól aromát fölvenni. Mellékelt rajz egy jelen újítással fölsze­relt pipaszár hosszmetszetét tünteti föl. a szár külső alakjára nézve teljesen megegye­zik az eddigiekkel, belsejében a szárnak majd­nem egész hosszában a furattal bír, melybe egy spirálszerűen emelkedő bx bl csatornák­kal ellátott jószagú fából készült d betét alkalmas módon betolható. Leginkább kő­cseresznye (prunus mahaleb), sziklacseresz­nye vagy más cseresznye (prunus) fából készül, mert ezek kellemes szaguk által a füstnek finom aromát adnak; természetes azonban, hogy más jószagú fa is alkal­mazható. b henger bevezetése, illetve kiszedése fölülről történik a szájrészt hordó d sapka lecsavarása után. A működés a következő : b betéthenger szorosan beleillik a szár a' furatába, minek folytán a füst kényszeríttetik a szárhosszhoz képest aránylag (körülbelül 6-szor) hosszabb úton a csavarszerűen emelkedő b' csatorná­kon át haladni; e mellett b betéthenger nagy fölületével állandóan érintkezik és így al­kalma van a magával vitt nikotin legna­gyobb részének lerakására, másrészt a fa­aróma fölvételére. Ezen betét főelőnye a nikotin, piridin, pikolin és porrészecskék lerakódásában rej­lik, úgy, hogy a dohányzás gyöngébb szer­vezetűek számára is ártalmatlanná válik és hogy a szárat hónapokig lehet használni anélkül, hogy kellemetlen szagúvá válnék, végre a dohányzó eszköz (szopóka vagy pipaszár) a betét könnyű kivehetése és tisz­títása folytán könnyebben tartható tisztán. Miután a csapadékok a betét végén jobban fognak lerakódni, ajánlatos azt kónikusan készíteni, de ez nem fötétlenűl szükséges. SZABADALMI IGÉNY. Újítás dohányzóeszközök szárain (pipaszá­rak, szivar és szivarkaszopókák) jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents