9210. lajstromszámú szabadalom • Szemléltető hangjegytábla

Megjelent 181)7. évi szeptember hó 14-én. MAGY. ||| KIR. SZABADALMI Jggli HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9210. szám. IX/g. OSZTÁLY. Szemléltető hangjegytábla. HOFECKER IMRE ZENETANÁR BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 roárczius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát egy hangjegy­tábla képezi, a melynek az a czélja, hogy egy hangszerrel egybekötve a táblára rajzolt hangjegy-vonalakra szembetűnőleg alkalma­zott billentyűk segélyével egyes hangokat vagy hangcsoportokat szemlélhetővé tegyen, és a billentyűkkel a hangokat megszólaltat­hassuk. Ezen tábla föladata tanítási czélokra szolgálni, oly módon, hogy a tanuló az egyes hangok hallásánál a hangoknak a hangjegy­lapon elfoglalt helyét is megjegyezhesse magának. A mellékelt rajzban: 1. ábra a találmány tárgyát nézetben tűnteti föl; a 2. ábra annak hosszmetszete; a 3. ábra a táblának nagyobbított részlet­rajza. A tábla szerkezete a következő: Az A táblán három a b és c hangvonal­csoport van föltüntetve. A találmánybeli elrendezés czéljára például az alsó c csoport szolgál oly módon, hogy a hangjegytéren az egész és nagy félhangoknak egyedül álló d1 , a kis félhangoknak két egymás fölött levő lyukból álló kettős d2 lyukak, és pedig ezen kettős lyukak fölseje a jobboldali egész hangból sűlyesztés, alsaja pedig a baloldali­ból emelés által képzett kis félhangnak | felelnek meg. Egy bizonyos hang használa­tánál az ezen hangnak megfelelő d1 avagy d2 lyukba egy rudat dugunk, a melynek egyik, a táblából kiálló végére egy f lap van erősítve, míg a másik végén csavar menettel van ellátva, Az e rúd ezen csavar­menettel ellátott végét, az A tábla hátulsó részéhez erősített hangszer g billentyűjének anyacsavarmenettel ellátott h végébe csavar­juk, és ez által az f lapocska a hangszer billentyűivel összeköttetésbe jut. Jelen esetben egy harmónium szerkezet van példaként fölhozva, a mely áll: Az A tábla hátulsó részéhez erősített i szekrényből, melyben az összes g billentyűk j pont körül foroghatóan vannak alkalmazva. Ezen g billentyűk egyik végükön h csavar­anyává vannak kiképezve, míg a másik vé­gükre k nemezlapok vannak erősítve, a me­lyek az i szekrény hátfalán alkalmazott kivágások befödésére szolgálnak. Ezen kivá­gások túlsó oldalán l hanglemezek vannak alkalmazva, a melyek mögött az m szél-szek­rény foglal helyet, melynek mellső n fala megfelelő számú o lyukakkal van ellátva, melyen keresztül a levegő az l hanglemezek­hez jut. Az m szél-szekrény p feneke a fújtató-szerkezettel függ össze, a mely a w hágcsó és v vonórúd által hozatik működésbe.

Next

/
Thumbnails
Contents