9207. lajstromszámú szabadalom • Javítások fűrészhorgokon

Megjelent 1897. évi szeptember lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS í)207. szám. VIII/c OSZTÁLY. Javítások füi'ész-horgokon. HEYN JÁNOS MÉRNÖK STETTINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 iebruár hó 8-ika. Az 5067. szára alatt szabadalmazott fürész­horgokon szükségesnek mutatkozott több módosítást eszközölni. A mellékelt rajz a javított fürész-horgot tünteti elő és pedig: 1., 2. és 3. ábra elölnézetben. 4. és 5. ábra hosszmetszetben. 6. ábra pedig keresztmetszetben, a 7.. 8., 9. és 10. alatti ábrák egyes rész­leteket mutatnak, alaprajzban és oldal­nézetben. A módosítások leírása és czélja a követ­kező : Az 1. ábrában f-e 1 jelölt az alap-szaba­dalomban leírt alátétlemez alá czélszerűnek mutatkozott egy másik Z alátétet alkal­mazni, amely változó magasságokban állít­ható be azon czélból, hogy különböző hosz­szaságú fűrészeket is alkalmazhassunk. Hogy Z alátétlemez, amely R fürész­kereten nyugszik, ne legyen képes fölbil­lenni, A horogszárnak egyik oldalán ezen Z alátétlemez oly módon szélesbíttetik ki, hogy B résznél az alátétlemez már a horog­szár d szélességével bír, s így oly alakot vesz töl, a mint azt a 6. ábra tűnteti föl. Czélszerűnek mutatkozott továbbá az f alátét-részen alkalmazott e excentert A horogszárnak egyik vagy mindkét oldalán vezetni, hogy így e excenternek f alátéí lemezről való lecsúszását megakadályozzuk. e excenternek lecsúszása f alátétrészről (5. ábra) nagyon könnyen következhetik be. különösen ha e excenter és f alátétrész gyöngén lett méretezve, e mellett még A horogszár is behajlít tátik, a mint azt az 5. ábra szintén föltűnteti. e excenternek lecsúszását /' alátétrészről megakadályozhatjuk, ha e excenter és f alá­tét-részek közé vezetéket alkalmazunk, és pedig csak egyik oldalon, mint 1. ábrában, vagy mindkét oldalon, mint azt 2. és 3. ábra jelzi; így A horogszár is folyton nor­mális helyzetét tartja meg (4. ábra). e excenter és f alátétlemez közötti veze­téket legczélszerűbb úgy alkalmazni, hogy f alátét-részhez jobboldalon g. baloldalon pedig li lapokat erősítjük meg. 7. ábra f alátét-rész alaprajzát tűnteti föl, g jobboldali vezetékkel. 8. ábra f alátét-rész alaprajzát tűnteti föl g jobb- és h baloldali vezetékekkel. 9. ábra f alátét-rész oldalnézetét jelöli, g jobboldali vezetékekkel és Z alátét-lemezzel. 10. ábra f alátét-rész oldalnézetét tűnteti föl h baloldali vezetékkel és Z alátét­lemezzel.

Next

/
Thumbnails
Contents