9182. lajstromszámú szabadalom • Gép fecskefark-alakú horonyokkal ellátott czement födéltéglák előállítására

Megjelent 1 81)7. évi szeptember hó 6-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9182. szám. XVlI/d- OSZTÁLY. Gép fecskefarkalakú hornyokkal ellátott czement-födéltéglák előállítására. SCHWARZ FERENCZ JÓZSEF CSEREPEZŐMESTER RASPENAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát fecskefarkalakú hornyokkal ellátott czement-födőtéglák elő­állítására szolgáló gép képezi. A mellékelt rajzban: 1. ábra a czement-födőtéglák föliilnézete, 2. ábra ennek alulnézete, 3. ábra metszete a 2. ábrának x—x vonala szerint. Ezen czement födéltégla előállítására szol­gáló gép a 4 — 13. ábrákban van föltün­tetve, a hol 4. ábra a gépnek hosszmetszetét, 5. ábra alaprajzát, 6. ábra oldalnézetét tünteti föl, 7., 8., 9. és 10. ábrák az egyes működő részeknek a tégla előállítása folyamán egy­máshoz való különböző helyzeteit szemlél­tetik. 11. ábra a sajtoló lapnak alulnézete, 12. ábra a sajtolókeretnek fölülnézete, 13. ábra metszet az 5. ábrának az y—y vonla szerint. A tégla négyszögletes alakkal bír, mely­nek négy csúcsa közül két szemben fekvő csúcs le van tompítva, és ezen tompítások a Thomann-féle téglákhoz hasonlóan van­nak kiképezve. A födéltégla fölső fölületén két szomszé­dos éle hosszában fecskefarkalakú kereszt­metszettel bíró a lécczel van ellátva, mely keskenyebb párhuzamos oldalával a tégla­lappal függ össze, és pedig úgy, hogy az a léczek keskenyebb párhuzamos oldalainak külső széle, a lapnak külső élével esnek össze. a lécznek fölületén a lécz mindkét végén befelé hajló és nyílt f csatorna van elren­dezve. A lapnak ezen a léczekkel ellátott, egymással szemben fekvő élei a ferde e fölületek által vannak lemetszve. Ezen le­tompított élek alatt halad a téglalap alsó oldalán két b lécz, melyek egy-egy párhu­zamosan futó c lécczel együtt a fecskefark­alakú d hornyokat képezik. Hasonlóképen az alsó oldalon, és a d hornyokkal szemben fekvő szögletben van a téglának a födélléczekre való fölfüggesz­tésére szolgáló h toldat elrendezve. A tégla­lapnak középső része a y vastagítás által van törés ellen biztosítva. Ezen födéltégla előállítására szolgáló gép E betéttel ellátott, szilárdan álló D formá­ból áll. Az E betétre jön az eltávolítható F formafenék-lemez, melynek mélyedései és kiemelkedései a hornyos tégla alsó fölületé­nek felelnek meg. A lemetszett e részeknek megfelelően a D formának fölső széle az illető helyeken Ml lemetszésekkel van el-

Next

/
Thumbnails
Contents