9161. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

2 -kampó erősítve, és pedig úgy, hogy az a kilinccsel együtt elforoghat. Azon czélból. hogy az e. csap körül elforgatható d lemezt vízszintes állásába biztosíthassuk, A paizsra n peczekhez o rú­gót erősítünk, a melynek másik vége a d lemeznek a paizson keresztülhatoló p részé­hez van erősítve, úgy hogy erre folytonos nyomást gyakorolva, a d lemezt állandóan vízszintes állásban tartja. A d lemez p része, a paizson alkalmazott megfelelő nyílásban föl s alá mozoghat. Az f lemez belső lapjára q lapos rúgót erősítünk, mely végén r peczekkel bír. Ezen r peczek a paizson lévő s nyüásba illeszt­hető. A paizsnak az ajtófához való erősítése czéljából, annak belső oldalára két végén négyszögletes t csavaranyák lesznek for­rasztva, a melyekbe az ajtófán keresztűl­dugott u csavarok srófoltatnak. A zártokon alkalmazott szerkeze't részei: egy kétkarú emeltyűt képező v kulcslyuk elzárólemez, mely a w csap körül forogha­tóan van a zár födőlapjához erősítve, és a melynek fölső rövidebb karja, a zártok fenéklapjához erősített x rúgóval összeköt­tetésben álló, és a zárból kinyúló y peczekre támaszkodik; alsó karja pedig a kulcslyuk befödésére szolgál. Továbbá a zártok födő­lapjához, közvetlen a v elzárólemez fölé, még egy z lemez van erősítve, és pedig úgy, hogy közte és a födőlap között v le­mez könnyen mozgatható legyen. Ezen s lemez a B fej és a kulcs fölvételére meg­felelő nyílásokkal bír. Ezen B fej úgy van alakítva, hogy arra a 10. ábrában látható csőkulcs vége reá illik. A B fej csapjára, a v zárólemez eltolására szolgáló, C lemezt erősítünk, melynek elforgatásával a v lemez addig tolatik, míg ezen G lemez orra a v lemez megfelelő kivágásába nem jut, és ez­által mindkét lemez állásában rögzíttetik. Végül fölemlítjük, hogy a zár D rúgója olykép van kiképezve, hogy vége a kal­lantyu E nyúlványára folytonosan nyomást gyakoroljon, és azt mindig kifelé tolja. Ezen E nyúlványra F kampót erősítünk, mely a födőlapon keresztül hatol, és annak megfe­lelő kimetszésében mozoghat. Ezen F kam­póba a külső kilincshez erősített m nyúl­vány kapaszkodik, úgy hogy a külső kilincs mozgatása által a kallantyú is mozgattatik. Ezen zárnál a két kilincs nincsen egy­mással merev összeköttetésben, hanem két különálló részt képez. A belső G kilincs G' négyszögletes szára a zár H négyszög­letes nyílásába helyeztetik. A zár kinyitása következőleg történik A d lemezt egyik végénél fogva lenyomjuk, mi által a szívalakú b lemezt b" nyúlványa szabaddá válik; ekkor a b lemezt c csap körül 180° alatt elforgatjuk, tehát az 1. ábrabeli állásból a 2. ábrabeli állásba hozzuk, mi alatt a d lemez az o rúgó által nyomva, előbbi helyzetébe visszatér. A szív­alakú b lemez ezen állásában, az azon lévő kulcslyuk b' része, az A paizs s nyílásába nyúló, és az f eltolható lemezhez erősített q rúgó végén alkalmazott r peczek fölé jut. Ekkor ezen r peczket a csőkulcs (10. ábra) segélyével betoljuk, és egyúttal f eltolható lemezt, és vele együtt a q rúgót és r peczket, g kilincs segélyével föltoljuk (lásd 2. ábra). Ez által az A paizsban levő s nyílás szabaddá válik (4. ábra), úgy hogy a csőkulccsal B fejig hatolhatunk. Ezen B fejnek a csőkulccsal való elforgatása által a C tolólemez is elforog, és orrával a w csap körül forogható v elzárólemezt eltolja, és ez által a kulcslyuk szabaddá lesz (7. ábra). így most már a főkulccsal (9. ábra) a zárat föl lehet nyitni. A bezárásnál a cső­kulcs segélyével a B fejjel együtt, a C le­mezt vissza forgatjuk, és ekkor az x rúgó­val összeköttetésben lévő y peczek a rúgó hat%sa folytán, a v lemez rövidebb karjára nyomást gyakorolván, a v lemezt ismét vissza fordítja, és ez által a kulcslyuk ismét befödetik. Ezután a b szívalakú lemezt vissza forgatjuk, míg ennek b" orra a d lemez hornyába kapcsolódik, és végre az f lemezt a g kilincsnél fogva ismét eredeti helyére lehúzzuk, mi által az egész szerkezet ismét a kezdetben leírt állapotba jut. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztonsági zár, jellemezve az A külső paizson alkalmazott kulcslyuk-elzáró szer-

Next

/
Thumbnails
Contents