9152. lajstromszámú szabadalom • Rostélybetét tüzelő berendezésekhez

Megjelent 18í)7. évi szeptember lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIV A T A L SZABADAI LEIRAS 9152. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Rostélybetét tüzelő berendezésekhez. KÖGLER JÁNOS GÉPÉSZ ÉS SCIIRÖTER FERENCZ GYÁROS SCHÖNFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 22-ike. A találmány tárgya egy rostélybetét tü­zelőberendezésekhez. melynek az a czélja. hogy a rostélyra hányt tüzelőanyagot oly módon lehessen tökéletesen, tehát füst nél­kül elégetni, hogy az üreges, oldalt rács alakban kiképezett rostélybetéten kívülről folytonosan és automatikusan friss levegőt vezetünk he, mikor a fogyasztott tüzelő anyag mennyisége is lényegesen csökken, minthogy a rostélybetét a rostélyfölűletnek mintegy l /» részét foglalja el, úgy, hogy a rostélyra csak a /8 rész annyi tüzelőanyag hányható, mintha a rostélyfölület teljesen szabad volna. De daczára az 1 /s résszel csökkent fogyasztásnak a fűtőanyag hatása változatlan marad. Ez a betét lényegében egy hasítékokkal ellátott, de különben teljesen zárt gyűrű keresztmetszetű üreges test, melynek hosz­sza a rostélyhosszának pontosan megfelel. A betét szélessége a. rostély szélességének körülbelül x /s része, magassága körülbelül a tüzelőtér magasságának fele. Mint az a csatolt rajzokból (2. ábra) kitű­nik, az üreges testet a rostély közepén helyezzük el, úgy, hogy jobb és bal oldalt az egész rostély fölűletének mintegy 1 /3 része szabadon maradjon. Az 1. ábra sematikus rajzban az ^betét­tel ellátott Cornwall-kazánt mutatja. A 2. ábra metszet az 1. ábra y y vonala szerint (nagyobb méretben), a 3. ábra a rostélybetét nézete, a 4. ábra metszet a 3. ábra x x vonala szerint, az 5. ábra hosszmetszet, a 6. ábra alaprajz. Mint már említettük, az A rostélybetét egy alúl nyitott üreges test, melynek l l hosszanti falai áttörésekkel, illetve egymás­tól egyenlő távolságokban elhelyezett s s hidakkal vannak ellátva. Ha az R rostélyt tüzelő anyaggal rakjuk meg és az utóbbit meggyújtjuk, a keletkező magasabb hőfok következtében az alúl nyi­tott rostély betéten levegő szívatik be, mely a betét i hasítékain át a megrajzolt nyilak irányában átáramlik, egyúttal a betétet hűti, maga pedig előmelegíttetik. A két oldalról az i hasítékokon folytono­san beáramló levegőt a láng a tüzelőtér falai felé szorítja, a lángok a tüzelőtérfala mentén fölemelkednek, fölül a középen ösz­szecsapnak és keresztezik egymást. A tüzelő anyagból elszálló gázok a tüzelő tér két két oldalán emelkednek föl, a két füstgáz

Next

/
Thumbnails
Contents