9118. lajstromszámú szabadalom • Eljárás flastromszövetek előállítására

Megjelent 1897. évi augusztus hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9118. szám. IV/h/a. OSZTÁLY. Eljárás flastromszövetek előállítására. CHEMISCHE FABRIK IN HELFENBERG BEI DRESDEN EUGEN DIETERICH CZÉG HELFENBERGBEN (DREZDA MELLETT). A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát képező eljárás oly flastromszövetek előállítására vonatko­zik, metyek fölváltva oly sávokkal bírnak, melyek flastromanyaggal vannak bevonva, és olyanokkal, melyek nincsenek flastrom­mal bevonva. A szövet tehát úgy van a fllastrom-anyaggal bekenve, hogy egy be nem vont sáv után egy flastrommal bevont sáv következik, aztán ismét egy be nem vont, és így tovább. Ha a fehér be nem vont sávok keskenyek, a flastromos sávok pedig szélesek, és a sávok egyenes vonalban a szövet lánczfo­nalainak irányában futnak, úgy az egyes flastrommal bevont sávokat kézzel könnyen eltávolíthatjuk egymástól: az orvosnak tehát nincs szüksége ollóra, hogy a flastrom-szö­vetet sávokká vágja. A jelen találmány tárgyát képező flastromszövet tehát mind­azon esetben czélszerííen alkalmazható, ha a seb gyors bekötése a betegre nézve na­gyon kívánatos, a mi főleg a harcztéri sebesülteknél fordul elő. Ezen flastromszövetek czélszerííen alkal­mazhatók az úgynevezett likacsos flastro­mok helyett is, melyek az illető helyeken a bőr transspiráczióját nem gátolják. Ezen esetben a flastromanyagot átbocsátó szöve­tekre, mint pl. mule-ra stb. kenjük, és pedig ugyanoly módon, mint az fönnebb rendes flastromszövetekre vonatkozólag le volt írva, amikor is az így előállított flastromok úgy hatnak, mint a likacsos flastromok. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás flastrom-szövetek előállítására, azál­tal jellemezve, hogy a flastrom-anyagot átbocsátó, vagy át nem bocsátó szöve­tekre oly módon kenjük föl, hogy föl­váltva széles flastrommal bevont, és keskeny flastrommal be nem vont sávok keletkezzenek. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents