9102. lajstromszámú szabadalom • Folytonos üzemű acetyléngázfejlesztő készülék

Meg-jelent 1897. évi szeptember hó 1-én. MAG'Y SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9102. szám. II/O. OSZTÁLY. Folytonos üzemű acetylengáz fejlesztő készülék. STATTLER KASIMIR RÉZÖNTŐ ÉS STREJZ ANTAL RÉZMŰVES BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 18-ika. A jelenleg- használt acetylengáz-fejlesztő készülékeknél, a fejlesztett gáz leginkább egy vízbe mártott mozgó harangban (gazo­méter) gyűjtetik és ezen esetben a gázfejlesztő­edény is vízbe van mártva. Azonban ezen esetben a robbanási veszély sokkal nagyobb, mintha a nyomással bíró gázt egy megfelelő falvastagságú zárt edény­ben fejlesztenők. Jelen találmányt képező készüléknél, a gáz egy zárt edényben lassanként fejlesz­tetik és leliűtetik és azt egy másik zárt edényben fölfogván, szükség szerint el­vezetjük. Mellékelt rajz 1. ábrája a készülék oldal­nézetét, 2. ábrája a készülék hosszmetszetét, 3. ábrája a készülék fölülnézetét (leszerelt víztartánnyal), 4—8. ábrája a szerkezet részleteit mu­tatják. A készülék szerkezete következő: A edényben egy kisebb átmérőjű B edény van elhelyezve és a két edény közti tér vízzel van megtöltve. A edény szűkülő alsó végét a1 karima a2 szorítócsavar segélyével elzárja. A belső B edényben b szűrőkosár van alkalmazva, mely a calciumearbid, illetőleg egy calciumcarbid-keverék fölvételére szol­gál, b szűrőkosár a1 karima leszerelése után alulról bedugható. B edény három csővel vau ellátva; ezek között d cső a G elzárócsappal (4. és 5. ábra) ellátott D víztartánnyal van össze­kötve. J) víztartóból a víz d csövön keresztül a B edényben elhelyezett calciumcarbidra (vagy calciumcarbid-keverék) csöppenként folyik és a fejlődő gáz első sorban B edényt megtöltvén, f csövön fölszáll és C csap c1 furatán (4. és 5. ábra) keresztül g csőveze­tékbe jut; a h cső pedig egy biztosító­szeleppel van ellátva (6. és 7. ábra), mely a gáz rohamos fejlődése alkalmával azonnal működik. A gáz g csővezetékből az ss lapok által több kamarára osztott S gázgyűjtőbe jut és az s lapok s1 nyílásain keresztül a legt'ölsőbb kamarából a k keresztdarabbal összekötött M elzárószeleppel (8. ábra) ellátott m cső­vezeték segélyével tovább vezettetik. k keresztdarab többi ágával a nyomás szabályozása czéljából H1 biztosítószelep és n manóm eter van összekötve. Utóbbi az S gázgyűjtőben uralkodó nyomást mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents