9097. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmennyiség-mérő sörfőzdék hűsítőkemenczéi számára

Megjelent 1807. évi szeptember lió 1-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 9097. szám. IV/a. OSZTÁLY. Folyadékmennyiség mérő sörfőzdék hűsítő medenczéi számára. MATIEVIC MÁRKUS CS. KIB. PÉNZÜGYŐBI FŐBIZTOS KLAGENFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát egy készülék ké­pezi, mellyel a sörfőzdék hűsítő medenczéi­nek folyadékmélységeit, különösen pedig a folyadék főiszín magasságát a hűsítőmeden­cze hitelesített tartalmának fölszinéhez viszo­nyítva, megmérhetjük. A mellékelt rajz 1. ábrája a mérőkészülék fölülnézetét, 2. ábra annak x—x irányú metszetét mu­tatja. 3. ábra egy a mérőkészülékhez tartozó üveg mérőedényt ábrázol. A kád ferdén elhelyezett B mérczével van ellátva, és csavarok segélyével a hűsítő­medenczére erősíthető. Ezen A kád C föl­fogó edényt tartja, mely elzárható 1) nyílá­son keresztül a hűsítőmedenczével közle­kedik. A kád úgy van berendezve, hogy a reá­belyezett C edény magasságának közepe A^-nél a hitelesített folyadékmagasságot (pl. HO mm.-nél) mutatja. A folyadék mélységét B ferdén elhelye­zett mérczén olvassuk le, melynek milli­méter-beosztását annál világosabban láthat­juk, minél ferdébb a mércze hajlása a víz­szinteshez, úgy hogy például 1 mm. merő­legesen leolvasott hossznak a ferdén elhe­lyezett mérczén l1 ^, 2, 3, 4 mm. hossz felel meg. A folyadékfölszin változását a normális N niveauhoz viszonyítva C hengeres fölfogó edénnyel mérjük. Ezen C henger alsó fene­kén elzárható D nyílással van ellátva. K üvegcső fokbeosztással bír, keresztmetszete pedig C fölfogóedény fölszinének bizonyos arányos része, úgy hogy pl. a fölfogóedény­ben egy mm. magasságnak megfelelő folya­dékmennyiség az üvegcsőben 18,19, 20 mm. magasságnak felel meg. Ha C fölfogóedényt nyitott D nyílással A kádra helyezzük, a folyadék beömlése után pedig a fenéknyílást elzárjuk, akkor a folyadék fölszíne C fölfogóedényben oly magasra fog emelkedni, a milyen magas a folyadék fölszine a fölfogóedényen kívül. Ha most a folyadék magasságát a fölfogó­edényben leolvasni akarjuk, akkor a fölfogó­edény folyadéktartalmát beleöntjük /i üveg­csőbe, mely a folyadék magasságát 18, 19, 20-szoros nagyításban megmutatja. Ha pl. az üvegcsővön leolvasott magasság 85 azaz 8"5 mm., egy másik lemért, folya­dékmennyiség később leolvasott magassága pedig 94 vagy 81, akkor a folyadéktöbblet 94 — 85 = 9 tized (0"9 mm.), illetőleg 85 81 =4 tized (0 4) milliméter.

Next

/
Thumbnails
Contents