9086. lajstromszámú szabadalom • Ellenáramú osmogen gyors folyadék folyással

Megjelent 181)7. évi augusztus hó 1897-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9086. szám. IV/d. OSZTÁLY­Ellenáramú osmogen gyors folyadékfolyással. GRÜNWALD TIVADAR CZUKORGYÁRI INTÉZŐ NESTOMITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 23-ika. A rajzban új osmogen-készűlék van föl­tüntetve, mely az ellenáram elvén alapul­ván, gyors íolyadékfolyást tesz lehetővé és azért «ellenáramú-osmogen gyors folya­dékfolyással)) névvel nevezem. Az 1. ábra oldalnézet; a 2. ábra homloknézet; a 3. ábra alaprajz; a 4" ábra a lé-, illetve melászlap és az 5a ábra a vízlap elölnézetben; a 4b ábra a lé-, illetve melászlap; és az 5" ábra a vízlap hátsó nézete; a 6. ábra a készüléknek néhány egymás mellé rakott lé- és vízlapját mutatja; a 7" és 7b ábrák a folyadékkilépés egy változatát; a 8" és 81 ' ábrák a lapszerkezet egy változatát mutatják. Azon főtulajdonságok, melyek ezen osmo­gen-készűléket más, hasonló szerkezetektől legelőnyösebben megkülönböztetik, leginkább abban állnak, hogy ennél az ellenáram elve teljesen keresztül van vive; a folyadékok útja megfelelően hosszúra választható; a folyadékok sebessége szabályozható és meg­lehetősen nagy lehet; minden egyes kamra, melyet egy lé- és vízlap képez, magában dolgozik; mindkét folyadék fölülről lép be, és minden egyes lapból vagy egyenként vagy közösen és szintén fölülről lép ki. Ezen tulajdonságokból következik egy­részt, hogy a két folyadék megfelelő átha­tolása czéljából azok hosszabb ideig érint­keznek. másrészt lehetővé válik a mindegyik kamrából kilépő folyadékok megfigyelése és kilépésök szabályozása. Ugyanezen tulaj­donságoknál fogva ezen készüléknél a szűrő­anyagot (pl. szűrőpapirost) teljesen lyuka­zatlanul lehet használni. A készülék lé- és vízlapokból áll. melye­ket fölváltva egymás mellé rakunk (6. ábra). Ezen lapok teltek, azaz sehol sincse­nek áttörve; belső fölületükön fölül, egész kerületükön és mindkét oldalukon széles, vékony S keretekkel illetve meg­erősítésekkel vannak ellátva és belső fölü­letükön mindegyik több, ugyanily vékony pálczák által képezett, de ezen pálczák ki­vágásai által egymással összekötött szaka­szokkal bír. A lapokat meglehetős közönsé­ges módon nagyobb föliiletükkel függélye­sen egymás mellé rakjuk és a lapok ezen helyzeténél a pálczikák vízszintesen feküsz­nek. azonban kettős értelemben kevéssé lejtősek is lehetnek, azaz egy balról jobbra lejtős pálczika után egy olyan következhe­tik, mely jobbról balra lejt. Hasonlóképen

Next

/
Thumbnails
Contents