9068. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szövetek egyesítésére és szegélyezésére összecsavarolt lemezek segélyével

Megjelent !<SÍ)7. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 9068. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Eljárás szövetek egyesítésére és szegélyezésére összecsavarolt lemezek segítségével. STEINBRINK A. ÉS TÁRSA CZÉG DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 27-ike. Elsőbbsége 1893. nov. 15-től kezdődik. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely arra szolgál, hogy szövetek, melyek eddig varrattal, kapcsokkal vagy más alkalmas szerekkel erősíttettek össze, egy különleges szerkezetű lemez segítségével gyorsan és tartósan egyesíthetők legyenek. A mellékelt rajzon az 1. ábra több rész­ből álló lámpaernyőt mutat be, melynek ré­szei azon helyeken, hol összeszögelnek, föl­göngyölített lemezzel vannak összeerősítve. Ezen lemezek anyagául legjobb valamely fémet választani, mely a különnemű czé­loknak megfelelően pl. luxustárgyakhoz, dí­szítéssel is ellátható ; azonban külön hang­súlyozzuk, hogy más anyagok, melyek alka­tuk vagy külön kezelés folytán alkalmasak arra, hogy a göngyölített alakot megtartani képesek, szintén használhatók e czélra. Az eljárás abban áll, hogy az összeerősí­tendő 2 vagy több szövet szélét egy, talán már előzetesen behajtott szalagra fektetve ezt begöngyölítjük és ezeket ezáltal besző rítjuk. E szerint a lemez a szövetek össze­erősítésével egyidejűleg nyeri végleges alakját A szövetek ily módon való összeerősítése rendkívül kényelmes és tartós és egyszerű­sége daczára azon előnnyel bír. hogy tetsze­tős, minthogy a síkok az éles határolás folytán, különösen luxustárgyak, pl. lam­pionok, lámpaernyők szépségét rendkívül emelik. A mellékelt rajz 2., 3. és 4. ábrája az új összeköttetésnek keresztmetszeteit mutatják. A két b fölület szélükkel a begöngyölített a lemezben fekszenek és annak egyenes és bekerekített széle közti nyomás által tar­tatnak össze és egyesíttetnek. A begöngyö­lítés és e szerint használat előtt a lemeznek legjobb kissé előre behajlított alakot adni, mint ez c-vel jelzett hel3'zetben van, mire a b b szöveteket ráfektetjük, hogy c-vel együtt begöngyölítessenek. Az összekötésnek ugyan­ezen nemét használhatjuk akkor is, ha az összekötendő szövetek egyike b', mint ez a 3. ábrában be vau mutatva, átfutó és a másik b" szövet egy tetszőleges helyen vele összekötendő. Ekkor a b' szövet a b" szö­vetet magába foglalja és avval együtt, mint előbb leírva göngyölíttetik be. A szövetek egyesítése még a 4-. ábrában bemutatott kivitelben is történhetik, mely a 2. ábrában bemutatotttói abban különbözik hogy mindkét szövet nem szélükön, hanem tetszőleges helyen erősíttetik össze. Ezen eljárás végül még egyes szövetekre is alkal­mazható, mikor is nem egyesítésre, hanem szegélyezésre szolgál pl. hirdetési táblák­nál stb.

Next

/
Thumbnails
Contents