9038. lajstromszámú szabadalom • Villamos vészjelző készülék

Megjelent 181í)7. évi augusztus lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIK. III VATA L SZABADALMI LEIRAS 908B. szám Vll/j. OSZTÁLY. Villamos vészjelző készülék. RAUCHBERG JÓZSEF MAGÁNZÓ, MINT KOHL LIPÓT MECHANIKUS JOGUTÓDJA BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát képező villamos vészjelző-késziilék czélja, pénztárakat és la­kásokat betörések ellen biztosítani. A találmány lényegében a következő: F rúgókontaktussal és le lengővel ellátott S tartó a megvédendő pénztár, vagy a megvédendő lakás belsejében van elhe­lyezve. S tartót fíl battéria egyik sarkával kötjük össze, mely battéria szintén a megvédendő hely belsejében van elhelyezve. A jelzésre szolgáló készülék alkatrészeit képező B* Leclanché-batteriát, R relaist, K csengő és U átkapcsoló készüléket sodronyok segélyé­vel úgy kapcsoljuk egymás közt Bl battériá­hoz és F rúgó-kontaktushoz, hogy abban a pillanatban, midőn F rúgó kontaktus és k lengő között az érintkezés megszakad, a re­lais és Bl battéria közötti összeköttetés, va­lamint E E tekercsek, A fegyverzet és R relais közötti érintkezés is megszűnik, miál­tal F1 kontaktus S1 kontaktus hegyes végé­vel érintkezik, és új áramkört létesít, mely­ben az áram B2 battériából egy kapcson ke­resztül a csengő készülékbe jut, és azt mű­ködésbe hozza. Ekkor E1 E1 tekercsek h fegyverzetet magukhoz vonzzák, mialtal h1 fegyverzet végére erősített fL rúgó p pris­mából kiakad, h1 fegyverzet S p spirálrúgó hatása folytán elfordíttatik, miáltal /- rúgó és sl kontaktus között érintkezés jön létre, honnan az áram 2 kapcson át, Kl kapocs és B3 battéria közötti részen B3 battériához, és onnan ismét l kapcson át E1 EL teker­csekhez visszaáramlik. így a csengő-készü­lék folyton szól, még akkor is, ha F és k között az érintkezés újból létre jönne, és ez addig tart, mig az illető őrszemély S t tolórúd meghúzása által h1 fegyverzetet ere­deti helyzetébe visszahelyezi, miáltal ugyanis fl rúgó kampójával ismét^ prizmába kapasz­kodik. Ugyan ez a hatás jön létre akkor is, ha valaki a megvédendő hely betörése előtt az áram-vezetéket a relais és Bx battéria, ille­tőleg F kontaktus között megszakítani akarná. Ha D és D1 drótok között rövid zárulatot akarunk létesíteni, vagy B1 battériánál erő­sebb battériát az áramkörbe kapcsolni, ak­kor E E elektromágnesek nagyobb erővel fogják A fegyverzetet vonzani, mint B1 bat­téria által. Ezen erősebb vonzás következtében F rúgó — mely végével Ss izolált csúcsra tá­maszkodik — meghajlik, és középső részé-

Next

/
Thumbnails
Contents