9034. lajstromszámú szabadalom • Készülék égési termények hőjének hasznosítására

Megjelent 1697. évi augusztus hé 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9034. szám. V/E/2. OSZTÁLY. Készülék égési termények hőjének hasznosítására. PATTERSON JAMES MÉRNÖK GOUROCKBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 4-ike. Jelen találmány kazán- vagy más tüze­léseknél keletkező égési termények hőjének kihasználására szolgáló készülékre vonat­kozik, miáltal segédgépeket mint pl. a tüze­léshez szükséges léghuzam növelésére alkal­mazott ventilátorokat hajthatunk vagy a melyet gőzhajók gőzkazánjának táplálására szolgáló tápvíz előállítása czéljából a tenger­víz elpárologtatására használhatunk. A találmánybeli készülék gőzkazánból áll, mely gőzkúppal bíró függélyes gőz­kazánhoz hasonló alakkal bír, azonban a szokásos tüzelés és kémény helyett oly csatornával látjuk el, mely a kazánon keresztirányban halad át és egyik végén a tüzelés kéményével, másik végén pedig egy vagy több ventilátor bebocsátó nyílásával közlekedik, úgy hogy a tüzeléstől jövő meleg gázok ezen csatornán átömölhetnek. A kazán egy részét a tengerből szivattyú­zott vízzel megtöltjük, a csatorna ezen víz­terén áthaladva azt két részre osztja. A csa­tornába vízcsöveket helyezünk és azokat a csatorna falához erősítjük. Ezen vízcsövek czélja a fölső és alsó vízteret összekötni és a fűtőfölületet, melyet a meleg gázok a csatornán áthaladva érintenek, növelni. Ezen kívül más csöveket is alkalmazunk, melyek a vízkeringés eszközlésére szolgál­nak. A ventilátort köpennyel látjuk el és szekrénnyel kapcsoljuk, melyből az égési termények csappantyúval zárható kémény fölső részébe ömölnek. Hogy az égési termények hőjét teljesen kihasználhassuk és a kormot vagy más tisztátalanságokat kiválasszuk, egy csövön át, mely a ventilátoron levő kamarába ömlik, vizet vezetünk és innen kisebb csö­veken át tovább vezetve sugarak alakjában vagy permetezve a ventilátor lapátokra bo csátjuk. Az ezen kazánban előállított gőzt a ventilátor tengelyével kapcsolt mótor hajtására használjuk, vagy más kisegítő­motorba vezetjük. A kazán gőzterét cső által a főmotor kondenzátorjával is össze­kapcsoljuk ezen csövet biztosítószeleppel látjuk el, hogy ha a gőzmennyisége a kisegítőmótor számára igen nagy, úgy annak egy része a kondenzátorba ömöl­hessék, hol tápvíz nyerése czéljából sűrít­tetik. A kisegítőmótor kieresztőcsövét a fönnebb említett csővel összekapcsoljuk s a fáradt gőzt a kondenzátorba vezetjük és a ventilátorba bocsátott vizet, mely az említett szekrénybe gyűl össze, szintén a konden­zátorba vezetjük. A kazán más kiviteli alakjánál a csatornát a gőzteren vezetjük át és a vízteret a gőz-

Next

/
Thumbnails
Contents