9026. lajstromszámú szabadalom • Újítások csapokon

Megjelent 1<SÍ)7. évi augusztus hó 25-én. MAGY. gÉt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9020. szára. XXI/cl. OSZTÁLY­Újítások csapokon. KEFER VILMOS CZÉGJEGYZŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 19 ike. Eme találmány czélja egy oly csap szer­kesztése, melynek csapteste jó tömítés léte­sítése czéljából a csaptokban meghúzható, de a nyitás megkönnyítésére meg is ereszt­hető. Azonkívül oly berendezésekkel is el van látva, melyek az összes mozgó részek ólomzárolását lehetővé teszik. A csatolt rajzokon ily csap van ábrázolva, még pedig az 1. ábrán függélyes hosszmet­szetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, a 3. áb­rán fölülnézetben a födél eltávolítása után. Az A tokba beköszörűlt B csaptest b csap­ján a forgatásra szolgáló kulcs ráhuzására rendelt négyszögletes rész alatt csavarme­netek vannak alkalmazva, melyekre a C csa­varházat föl lehet csavarni. Ezf a csavarhá­zat D födél födi le, az utóbbit pedig add csavarokkal rögzítjük az A tokon. A D fö­dél a C csavarházba oly módon fogódzik be, hogy a csavarházra oldalt egy hornyot esztergályozunk, és az alatt egy fölcsavart c gyűrűvel vagy koronggal látjuk el. Az ily módon keletkezett gyűrű alakú horonyba a D födél kiálló dl széle fogódzik, tehát a két C és D rész között a forgást lehetővé tevő kapcsolat létesül. A C csavarház kívül a csavarkulcs fölhúzhatása czéljából sokszög­alakú hasábot képez és egy E állítócsavár­ral van ellátva, melynek segélyével a C csa­varházat B csaptest b csapjával szemben rögzíteni lehet. Ha a csapot az egyik (nyitott vagy zárt) helyzetben rögzíteni akarjuk, az E állító csa­varnak megeresztése után a C csavarháznak a kellő értelemben való forgatása által a B csaptestet az A csaptokban meghúzzuk, a C csavarházat pedig az E állítócsavar meghú­zása által a kellő helyzetben rögzítjük. Ha a csapállását változtatni akarjuk, a C csa­varháznak ellenkező értelemben való forga­tása által a csaptestet fölemeljük. Hogy a csapot egy bizonyos helyzetben ólomzárolni lehessen, a B csaptest egy b1 toldattal van ellátva. Megfelelő ponton, pld, (í'-nél) a D födél, valamint az A csaptok is át van fúrva, úgy, hogy ezen a nyíláson és a bl toldaton áthúzott zsinór segélyével a csapot ólomzárolni lehessen. Ily módon a csap jogosulatlan nyitását meggátolhatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csap a tengely irányában beállítható csap­testtel, jellemezve a csaptest b csapján alkalmazott csavarmenetek és a 1) födé­len forgathatóan megerősített C csavar­ház által, melynek segélyével a csavar­testet az egyik vagy másik irányban le-

Next

/
Thumbnails
Contents