9024. lajstromszámú szabadalom • Fogókészülék a forgókarokon sugaras irányban elrendezett kés-szerűen kiélesített fogakkal

Megjelent 1897. évi augusztus hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9024. szám. v/f. OSZTÁLY. Fogó-készűlék a fogókarokon sugaras irányban elrendezett, késszerűen kiélesített fogakkal. FLORENTIN KAESTNER & C° CZÉG REINSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 13-ika. Szállító kasok fékezése czéljából a fogó­készűlék fogókarjait úgy készítették, liogy a fogókarok végeit egy síkban egymás mellé helyezett késszerűen kiélesített fogak­kal látták el, melyekkel a szállítókas az akna vezetősínjeibe kapaszkodott. Jelen találmány tárgyát egy oly berendezés képezi, mellyel ezen késszerűen kiélesített fogó­karok oly módon kapaszkodnak az akna vezetősínjeibe, hogy a szállítókast eleinte csak gyengén, később azonban folyton növekvő hatással fékezzük, miáltal a fogó­karok fogainak kapaszkodása az akna vezető­sínjeibe nemcsak biztosabb és megbízhatóbb, hanem a szállítókas eséséből származó munka fokozatos fölemésztése által megszüntetjük azt a káros befolyást, melyet az eddigi fölfogókészűlékek mellett, a nagy sebességgel közlekedő szállítókas hirtelen megállítása által előidéztünk. Ezen hatást azáltal érjük el, hogy a fogó­karok fogait nem egy síkban egymás mellé, hanem mindegyik karon szög alatt sugaras irányban egymás ellenében eltolva rendez­zük el. A mellékelt rajzban az 1. ábra a készülék nézetét, 2. ábra annak oldalnézetét mutatja, 3. ábra a készülék x—x irányú függőleges metszetét tünteti föl, 4. ábra a találmánybeli készülékkel föl­szerelt szállítókas fölső részének alaprajzát ábrázolja, 5. és 6. ábrák egy fogókar nézetét és alaprajzát mutatják nagyobb méretben, melynek 2 foga szög alatt van egymás elle­nében eltolva, 7. ábra a karok állását tünteti föl, midőn a szállítókas a fölvonókötélen függ, 8. és 9. ábrák egy fogókart ábrázolnak három egymás ellen eltolt késszerűen ki­élesített foggal. Ha a fogókarokat csak két foggal látjuk el, akkor a fogaknak egymáshoz a szög (5. ábra) alatt való elhelyezése folytán, a fölvonókötél elszakadása esetén, a fogókarok először csak egy foggal kapaszkodnak az akna vezetősínjeibe, s csak a szállítókas további mozgása folyamán kapaszkodik a második fog is a vezetősínekbe; ebből magyarázható azon fönt jelzett fékezési mód, mely szerint a fékezés kezdetleges gyönge hatása a fékezés folyamán folyton növekedik. Azonkívül sokkal biztosabb ós megbízhatóbb a fékezés, ha a fogak nem egyszerre, hanem egymásután kapaszkodnak

Next

/
Thumbnails
Contents