9017. lajstromszámú szabadalom • Újítások kézifecskendőkön

Megjelent 1897. évi augusztus hó 21-én. MAGY. tffe KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9017. szám. XXI'o. OSZTÁLY. Újítások kézi fecskendőkön. FITZ BÓDOG CZÉGVEZETŐ GRÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát képező újítások kézi fecskendőkre (kerti- és tűzfecsken­dőkre) vonatkoznak és ezen fecskendőknek oly elrendezését czélozzák, melynek segé­lyével azokat használatuk közben kényel­mesen tarthassuk, irányíthassuk és esetleg a víztartályra erősíthessük. Az 1. ábra egy a jelen találmány szerint elrendezett kézi fecskendőnek nézete. A 2. ábra ugyanennek perspektivikus rajza a vele összekötött vizes hordóval együtt. A 3. ábra a megerősítésre szolgáló szo­rító kengyelt tünteti föl perspektívában. A mint látható, a a szokásos módon el­rendezett szivattyúhenger, b a dugattyúrúd és c az ennek mozgatására szolgáló fo­gantyú. A hengerre az a1 fogantyú van erősítve, melyet használatközben bal kezünk­kel fogunk meg és mely a szivattyú köny­nyű kezelését teszi lehetővé. Az előnyösen meghajlított d súgárcső a d1 borító csavaranya és egy tömítő sze­lencze segélyével van az a hengerhez erő­sítve és minden irányban elforgatható, de bármely állásában a d1 csavaranya segé­lyével rögzíthető. A kézi fecskendőt külön szorítószerkezet segélyével (2. és 3. ábrák) bármely tetsző­leges alakú f víztartályhoz vagy hordóhoz erősíthetjük, úgy hogy a szivattyút kezelő egyén minden erejét a szivattyú működte­tésére fordíthatja. Ezen szorító szerkezet előnyösen a szi­vattyú erős megtartására szolgáló kétrészű g szorítóhüvelyből, a g1 kengyelből és a g2 szorító csavarból áll, melynek czélja, hogy fecskendőt előnyösen rézsútos állásban az / víztartály karimáján erősen fogva tartsa. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kézi fecskendőknél (mint kerti és tűzi fecskendőknél) egy a1 fogantyú elrende­zése, mely az a szivattyúhengernek használat közben való erős fogvatartá­sára szolgál, valamint egy minden irány­ban forgatható és egy dx borító csavar­anya által tetszőleges állásában rögzít­hető és a hengerrel összekötött d sú­gárcsőnek elrendezése. 2. Az 1. alatt jellemzett kézi fecskendőknél szorító szerkezet az a fecskendőhenger­nek a víztartályhoz való szorítására, mely egy az a hengert körülfogó g szo­rító hüvelyből és egy g1 kengyelből, va­lamint egy g2 szorítócsavarból áll, mely utóbbinak segélyével a fecskendőt elő­nyösen rézsútos állásban az f víztartály karimájához erősíthetjük. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents