9004. lajstromszámú szabadalom • Újítások elektromos akkumulátorok elektródáin

Megjelent 1 8Í)7. évi augusztus lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9004. szám. VIT/ff. OSZTÁLY. Újítások elektromos akkumulátorok elektródáin. ALLAN TAMÁS VILMOS ELEKTROTECHNIKUS LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 19-ike. Jelen találmány főkép elektromos akku­mulátoroknál vagy akkumulator battériáknál alkalmazni szokott elektródákra vagy elek­tróda-lapokra vonatkozik. Eddigelé az elek­tródákat átlyuggatott öntött lemezekből ké­pezték, melynek nyílásaiba töltő anyagot helyeztek. Használtak még ezen czélra két vagy több lépcső-fokkal ellátott fölülettel bíró elektródákat is, melyeknél a lépcsőfo­kokat az alaplemezzel egy darabból öntött kereszt-darabok választották el egymástól; az ilyen lapok azonban igen nehezek voltak, és azok öntése és a nyílásoknak töltő anyag­gal való megtöltése is nehézségekbe ütközött. Jelen találmány szerinti elektróda - lapok könnyűek, szilárdak, könnyen készíthetők és könnyen megtölthetők. A mellékelt rajzlapon: Az 1. ábra az elektróda a 2. ábra ugyanannak szetét, a 3. ábra oldalnézetét ábrázolja; a 4. ábra x—y vonal szerinti metszetet, és az 5. ábra a lap fölülnézetét tünteti föl. az egész elektróda - lapot ólomból vagy valamely alkalmas ötvözetből (mint pl. an­timón-ólom ötvözetből) egy darabból öntjük. Ezen elektróda-lap U keresztmetszetű négy­szögletes külső keretből áll (1. ábra), mely kellő szélességgel bír és b b bordák által lap előlnézetét, függélyes met­merevíttetik. Ezen bordákat egy darabból öntjük a kerettel, úgy hogy közöttük meg­felelő alakú nyílások keletkezzenek. A keretet úgy a fölső, mint az alsó és oldal fölületén cc nyílásokkal látjuk el. Ezen nyílások száma tetszőleges lehet, azonban csak annyit alkalmazunk, hogy ezáltal a ke­ret szilárdságát ne kisebbítsük; fölső szélü­ket pedig kiszélesbítjiik, hogy a külső fölü­leteken nagyobb területtel bírjanak, mint a belső fölületeken. A töltő anyagot a rendes módon az üre­gekbe sajtoljuk. A keret alsó széle nyitott, azon czélból, hogy öntés után a magot könnyen eltávolít­hassuk. A kiszélesbített c c nyílások szintén előnyösek az öntő-mag eltávolítására és töltőanyag befogadására. A keret alsó nyitott részét öntés után kívánsághoz képest elzárhatjuk, d nyúlvány összekötésre szolgál, a sarkokban nem ké­szítünk nyílásokat, hogy a keret szilárd­sága ne gyöngíttessék. SZABADALMI IGÉNY. Elektromos akkumulátorok és akkumulator battériák elektróda lapja, jellemezve az­által, hogy a lap egy darabból öntetik és üreges kerettel bír, melyet merevítés czéljából b bordákkal, és a töltő anyag befogadása czéljából külső szélein kiszé­lesbített c nyílásokkal látunk el. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents