8999. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás közös távbeszélő vezetékek számára

Megjelent 1897. évi augusztus lió 24-én, MAGY. Ifiar KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8999. szám. VIT/j- OSZTÁLY. Kapcsolás közös távbeszélő vezetékek számára. WEST H. GYULA MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 11-ike. Jelen találmány közös távbeszélő-vezeté­kek számára szolgáló kapcsolásokra vonat­kozik, azaz oly vezetékekre, melyeket kü­lönböző beszélési helyről együttesen lehet használni. Ezen kapcsolásokat az jellemzi, hogy e<jy beszélési hely használatánál a többi beszélési hely bekapcsolása megaka­dályoztatik, vagy a kampóátkapcsoló elre­teszelése által vagy más a nem használt beszélő-hely áramkörében levő megszakító­nak elreteszelése vagy működtetése által. Emellett az egész elrendezés olyan, hogy a bekapcsolt helyeknek csak egyikét lehet a hivatalból megszólítani. A mellékelt rajzok a találmányt ábrázol­ják és pedig az 1. ábrán / IIIII1111 négy beszélő-hely, melyek egymással párhuza­mosan kapcsolva, l1 l2 elágazó vezetékekkel a hivatal felé vezető L1 L2 kettős-vezeték­kel vannak összekötve. Ezen beszélő-helyek fölszerelése a közönséges induktorral vagy battériával működő szerkezetektől csak abban különbözik, hogy az ébresztő el van hagyva, míg egy e elektromágnes hozzá van adva, melynek h horgonyemeltyüje re­teszként szerepel, a mennyiben a vonzott emeltyű a kampóátkapcsolót nyugalmi hely­zetében elreteszeli. Utóbbi azonkívül külön kontaktussal 5 van fölszerelve. A rajzban a beszélő-helyek csak egyike I van ébresztő­vel ellátva, mely azonban nem a szokásos módon van bekapcsolva, hanem a h horgony­emeltyűn és ennek nyugalmi kontaktusán keresztül ezen beszélő-helyhez vezető két l1 l2 vezetékkel van kapcsolva, A rajzban a négy beszélő-helynek tulaj­donképeni beszélő- és megszólító-készűlékei el vannak hagyva, minthogy ezen találmány magyarázására fölöslegesek; elegendő föl­említeni, hogy ezen készülékek a 3 és 4 szorítók közé vannak bekapcsolva és hogy az áram 3-tól a beszélő-készüléken át 4 felé meg van szakítva, ha a kagyló a kampóra van akasztva. A kampós átkapcsolok ezen helyzetben (a kagylók elhagyása mellett) vannak ábrázolva. Ha az egyik beszélő-helyet használatba akarjuk venni, akkor előbb a kagylót a kampóról leakasztjuk és zárjuk a megszó­lító-áramot. A II beszélő-hely kagylójának leakasztásánál pl. a kampós átkapcsoló emeltyűje a 6 kontaktusnak támaszkodik, miáltal az l* vezeték a földdel kapcsoltatik össze. Ennek folytán B battériából az áram E elektromágnesen megy keresztül, mely utóbbi Z4 el kapcsolatos. Minthogy az E

Next

/
Thumbnails
Contents