8997. lajstromszámú szabadalom • Újítások izzólámpaburákon és eljárás azok előállítására

Megjelent 1JS97. évi augusztus hó 24-én. MAGY. gl KIR. SZABADALMI fiSSl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8997. szám. VII/li. OSZTÁLY. Újítások izzólámpaburákon és eljárás azok eló'állítására. SLANINA KÁROLY ÜVEGGYÁRI IGAZGATÓ ÉS SLANINA EDE MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát képező újítások villamos izzólámpák üvegburáira vonatkoz­nak és azt czélozzák, hogy a fény az üvegburából csak bizonyos irányban sugá­rozzék ki. Ezt azáltal érjük el, hogy az üvegburát az átlátszó kristályüvegtesttel összeforrasz­tott bevonattal vagy egy át nem tetsző vagy csak áttetsző anyagból álló betéttel részben átlátszatlanná vagy áttetszővé tesz­szük, úgy hogy a fény teljesen csakis az üvegkörtének átlátszó részéből sugározhatók ki. Az ezen üvegburák előállítására szolgáló eljárás különféleképen foganatosítható; így pl. egy kis üveggömbnek egyik oldalára vagy részére zománczüveget, homályosított vagy áttetsző fehér vagy színes üveganyagot vihetünk rá és az egészet fölmelegítve, kristályüveggel lepjük be; az egészet azután a formában szokásos módon fölfújjuk. A zo­mánczüveg vagy annak pótanyaga ezáltal két kristályüvegréteg közé záratik, melyek egyike az eredeti üveggömböcskéből szár­mazik és belül van, a másik a burát ellepő kristályüveg és kívül van. A burának kris­tályiivegtestére annak megfelelő pontjain zománczlemezkéket is alkalmazhatunk, a mire azután az üvegtestet ezen zománczlemez­kékkel együtt fölhevítjük és a formába fújjuk. Az ekként előállított üvegburánál a fényt át nem bocsátó réteg tehát a külső felü­letén van. Ha a zománczréteget a bura belső fölii­letén akarjuk előállítani, akkor a következő­képen járunk el: Először is a zománczüveganyagot kissé fölfúva az így származó zománcztestet ki­vágjuk vagyis azon részeit, melyek az elő­állítandó üvegbura átlátszó részének felel­nek meg, levágatnak; ezen testrészt azután kristályüveggel lepjük el és az egészet föl­hevítve a formába fújjuk. A mellékelt rajzok a fönt leírt eljárások szerint előállított üvegkörtéknek több foga­natosítási alakját tüntetik föl. Az 1. ábra oly üvegkörte, melynek aftó része a átlátszó, míg a sraffirozott b rész átlátszatlan, úgy hogy a fény az izzólámpá­nak tengelyirányában sugároztatik ki. A 2. ábrában föltűntetett üvegburánál az' átlátszó a és átlátszatlan b rész érintkezési vonala c a bura tengelyéhez képest ferdén van elrendezve, úgy hogy a fény rézsútosan lefelé sugároztatik ki. A 3. ábra oly üvegburát tűntet föl, mely

Next

/
Thumbnails
Contents