8944. lajstromszámú szabadalom • Eljárás félgyapjúnak savas fürdőben bázikus azofesték anyagokkal való festésére

Megjelent 1897. évi augusztus hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8944. szám. XIv/e. OSZTÁLY. Eljárás félgyapjúnak savas fürdőben bázikus azofestékanyagokkal való festésére. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CZÉG M/M HOECHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 16-ika. A gyapjúnak és pamutnak egyidejű föl­dolgozása a textiliparban a legkülönfélébb fonatok és szövetek előállításánál fontos szerepet játszik. Ennek megfelelően a festő­technika mindig arra törekedett, hogy meg­találja ezen kétféle rostok egyenletes festé­sének módját, illetve hogy az eddigi eljárá­rásokat tökéletesbítse. Ezen törekvéseket azonban mindeddig nem kisérte teljes siker, a mennyiben a jelenleg szokásos eljárások számos súlyos hátránnyal bírnak. A félgyapju egyszínű festésére ez idő sze­rint főleg két módszert alkalmaznak. Ezek közül az első abban áll, hogy előbb a gyap­jút festjük savas fürdőben savas festékanya­gokkal, azután a pamutot hideg csersavtar­talmú fürdőben páczoljuk, erre a fölvett csersavat (töbnyire antimon- vagy vastar­talmú) fürdőkben fixírozzuk és végül az ekként előzetesen páczolt pamutot negyedik fürdőben bázikus festékanyagokkal a kívánt színárnyalatra festjük. Ezen módszer szá­mos műveleténél fogva igen bonyolult és azon nehézség következtében, melyet a gyap­júnak és pamutnak két fürdőben ugyanazon színárnyalatra való festése okoz, bizonytalan is. Midőn a kátrányfestékipar a p diaminek­ből leszármaztatott tetrazó-festókanyagokat hozta forgalomba, a félgyapjú festésére szol­gáló második fontos módszert találták föl és vették gyakorlati alkalmazásba. Az emlí­tett diaminfestékanyagok tudvalevőleg azon tulajdonsággal bírnak, hogy neutrális vagy gyöngén alkalikus fürdőkben úgy a gyap­jút, mint a pamutot is festik. A festékanya­goknak helyes megválasztása, a festésnél uralkodó hőmérsékletnek alkalmas szabályo­zása, valamint többé-kevésbé alkalikus sók­nak megfelelő beadagolása által ugyanazon fürdőben a félgyapjut a legkülönfélébb szín­árnyalatokban festhetjük. Ezen módszer, bár egyszerűsége igen ajánlatossá teszi ugyan, súlyos hátránnyal jár, a mennyiben az árú minősége rendkívüli mértékben szenved alatta, mivel a gyapjúfonál a neutrális, sőt többnyire alkalikus fürdőkben legbecsesebb sajátságait: fényét, ruganyosságát, simasá­gát és szilárdságát elveszíti. Ezen hátrány oly jelentékeny, hogy a félgyapjú festésé­nél számos árúczikkre nézve ezen egy für­dős módszerről a körülményesebb régebbi módszerre tértek vissza. A jelen találmány tárgyát már most oly fes­tési eljárás képezi félgyapju számára, mely az egy fürdős eljárás előnyeit az értékes gyapjú­anyag tulajdonságainak teljes föntartásával

Next

/
Thumbnails
Contents