8932. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növények és növényi részek növésének és érési folyamatának előmozdítására

Megjelent 1897. evi augusztus lio 13-en. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8932. szám. X/g- OSZTÁLY. Eljárás növények és növényi részek növésének és érési folyamatának előmozdítására. SCHRÖDER ADOLF VEGYÉSZ GÖTTINGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márezius hó 13-ika. Jelen találmány, melynek ezélja a nö­vények és növényi részek növésének és érési folyamatának előmozdítása azon az eljáráson alapszik, liogy a szénsav és levegő elegyét bevezetjük a növényekbe vagy növényi ré­szekbe, azoknak esetleges mesterséges egy­idejű megvilágítása mellett. Mivel a szén­savnak asszimiláló képessége a növényi sejtekben a megvilágítás által előmozdít­tatik, jelen eljárásnál a szénsav gazdaságos elhasználása szempontjából állandóan sza­bályozzuk a bevezetett levegő és szénsav elegyét oly módon, hogy az elhasználás a természetes vagy mesterséges megvilágí­tással arányban legyen. Miután továbbá a fénysugaraknak a szén­sav asszimilálására gyakorolt kémiai hatása megközelítőleg megfelel hőhatásuknak, ele­gendő a gyakorlati kivitelnél a szénsav és levegő elegyének a növényekhez való hozzá­vezetését a fénysugarak hőfokának meg­felelően szabályozni. Arra kell azonban ügyelni, hogy a fénysugarak hőfokának meghatározásakor minden külső hőhatást kiküszöböljünk. Mivel végre kémiai és hőtani energia különböző (természetes vagy mesterséges) fényforrásoknál nagyon különböző, ennek kö­vetkeztében a különböző fényforrások egyenlő hőhatása esetében is a levegő és szénsav elegyének hozzávezetését különböző módon kell szabályozni. Mellékelt rajzon egy a fönt elmondott elvek alapján szerkesztett és a szénsav és levegő elegyének vezetését önműködően szabályozó készülék van föltüntetve és pedig: 1. ábra részben oldalnézet, részben met­szet; 2. ábra hátulnézet; 3. ábra x—x szerinti metszet. A rossz hővezetőfalakból készült és át­látszó födéllel ellátott b tartályban levő t dobon elrendezett csavarvonalban elhelye­zett m fémpánt, melynek egyik m1 végét a rugalmasan megerősített f pálcza és a spirálisnak megfelelő o nyílásába kapasz­kodó h szög rögzíti, másik m% vége pedig magára a t dobra van erősítve, erős fény hatása alatt kinyúlik és ezáltal a t dob megfelelő elfordulását idézi elő, mely át­megy a z fogaskerékre és s fogasszegmentre, erről pedig a v ventilre, mely levegő és szénsav elegyének a növényekbe és növényi részekbe való beáramlását szabályozza. Hogy a készüléket oly különböző fény­forrásoknál is használhassuk, melyeknek kémiai és hőtani hatása nem arányos egy-

Next

/
Thumbnails
Contents