8910. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olajok, olajfestékek és egyéb olajkompozicziók kocsonyásítására

Megjelent. 1897. évi augusztus lió 12-én. JSIAGY. |J|j Klu. SZABADALMI j||g|ffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8910. szám. VIII/e. OSZTÁLY. Eljárás olajok, olajfestékek és egyéb olajkompozicziók kocsonyásítására. BENNETT SALAMON VEGYÉSZ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 13-ika. A jelen találmány tárgyát oly eljárás ké­pezi. mellyel olajoknak, olajfestékeknek és egyéb, a következőkben jellemzett, olajkom­pozicziók gyanánt ismert elegyeknek kocso­nyás sűrűséget kölcsönözhetünk, úgy hogy azokat mechanikus úton vihetjük rá az alá­tétszövetekre. Eddig olajokat, festékeket, valamint nö­vényi, száradó vagy egyéb olajoknak föld vagy egyéb festékekkel, gyantákkal, gummi­val, terpentinnel és terpentinderivátokkal készített elegyeit, melyeknek főalkatrészét olaj vagy olajak képezik és olajkompozicziók néven ismeretesek, majdnem kizárólag kézi munkával, ecset vagy kefék segélyével visz­szük rá az alátétszövetre (mint fára, papirra, rostanyagra, szövetekre és effélékre). A rávitelnek ezen módja nemcsak fárasztó és hosszadalmas, hanem hosszabb szünete­ket (6—24 óra) is igényel két-két egymást követő mázolás között, hogy az elsőnek elég ideje legyen a beszárad ásra. Ha a mázolattal ellátandó alátét rost­anyagból, szövetből vagy papírból áll, akkor még az utólagos felhevülés, sőt meggyula­dás veszélye is fönforog, úgy hogy ezáltal az ily, olajjal vagy olajkompozicziókkal kezelt gyártmány gyakran el is pusztul. Az olajoknak és olajkompoziczióknak mind­ezen hátrányait a jelen találmány szerint azáltal küszöböljük ki. hogy azokat kocso­nyásítjuk, miáltal oly sűrűséget nyernek, hogy alkalmas gépszerkezetek, pl. hengerek segélyével vihetők rá az alátétre. A kocsonyásítás akként történik, hogy az olajokat, festékeket vagy egyéb olajkom­pozicziókat természetük szerint módosuló mennyiségű (5—25%) nitrált celluloseval elegyítjük, mely utóbbit czélszerű valamely alkalmas oldó szerben, előnyösen kozmaolaj­ban és borszeszben, vagy alkoholban, vagy amylacetátban föloldani, Az ekként kocsonyásított olajok vagy olajkompozicziók azon tulajdonsággal bírnak, hogy csaknem azonnal mázoltatásuk után megszáradnak és így több rétegben közvet­lenül egymás fölé mázolhatok, úgy hogy a bevonatnak lényeges vastagságát is tetszé­sünk szerint szabályozhatjuk. Az ekként kocsonyásított olajok és effélék természetesen már valamely bevonattal (olajjal, olaj festékkel vagy egyéb festékekkel és olajkompozicziók­kal) ellátott alátétekre is rávihetők. Ezen kocsonyásítás által egyúttal elejét vesszük a fölmázolt réteg önmagából való fölheviilésének is.

Next

/
Thumbnails
Contents