8898. lajstromszámú szabadalom • Újítások peronoszpóra fecskendőkön

Megjelent 1897. évi augusztus lió 10-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI ||||J HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8898. szám. X/b. OSZTÁLY. Újítások peronospora-fecskendőkön. STERN IGNÁCZ BÁDOGOS ZALA-SZT.-GROTHON. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 8-ika. A bejelentés tárgyát képező találmány peronospora-fecskendőkön eszközölt újítá­sokra vonatkozik, melyek különösen az egész szerkezet egyszerűbb és olcsóbb előállítását, könnyű javítását és kezelhetőségét teszik lehetővé. A jelen újításokkal ellátott peronospora­fecskendő a mellékelt rajzban van ábrá­zolva. 1. ábra a fecskendő hátúinézete, 2. ábra annak fölülnézete, B. ábra a szivattyú és a légiist metszete, 4. ábra a szivattyú dugatyújának alúl­nézete, 5. ábra a puttón fölső részének metszete, 6. ábra a puttón alsó részének metszete. A 7. és 8. ábra a fecskendőcső végének elrendezését ábrázolja. A teljesen üres A puttón egy a c kifolyási cső felé lejtős a fenékkel (6. ábra) van ellátva, mely elrendezés által a permetező oldat iillepedése ki van zárva. Ezen c ki­folyási csőhöz a tulajdonképeni szivattyú és a szélüst van megerősítve. A szivattyú L> szivattyú hengere, melyre kívül a C széliist van rácsavarva, I)' cső­toldatával a puttón c csövéhez csavartatik. A G dugattyú, melynek F rúdja a szivattyú E fenekének E' tömszelenczéjén megy át, a puttón alsó B részében megerősített b rúd körül forgatható l emeltyű segélyével moz­gattatik. A G dugattyú (4. ábra) át van törve és fölső lapján m csavar segélyével egy K kaucsuklap van megerősítve. A D szivattyú­henger tetején van az o nyomószelep alkal­mazva. Ha a G dugattyú lefelé mozog, akkor a du gattyú fölött légritkított tér keletkezvén az A pnttonból a D szivattyúhenger alsó részébe ömlő folyadék a G dugattyún át fölemelkedik, miután a K kaucsuklapot föl­emelte. Ha erre a dugattyú fölfelé halad, a K lap ráfekszik a G dugattyúra és a folyadékot az o szelepen keresztül a ü lég­üstbe szorítja, a honnan n csövön, H töm­lőn és az M fecskendőcsövön keresztül ki­szoríttatik. Az Mfecskendőcső elől egy N csukló körül forgatható szórócsappal bír (7. és 8. ábra). A puttón fölső d lapjának közepén van az e töltőhenger megerősítve, mely oldalt i lyukakkal bír azon czélból, hogy az esetleg melléje, a lejtős d lapra öntött folyadék ezeken keresztül a puttonba folyhasson. Az e henger, melybe azonkívül az /' szita van beleakasztva, g födővel elzárható, mely utóbbi az i lyukakat is elzárja.

Next

/
Thumbnails
Contents