8897. lajstromszámú szabadalom • Összetolható kard és szuronytok

Megjelent 185)7. évi augusztus lió lO-én. MAGY. jpj| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8897. szám. XlX/cl. OSZTÁLY. Összetolható kard- és szuronytok. STANGE ALVIN VÉSNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát össztolható kard­tok, vagyis két vagy több részből álló tok képezi, hosszú vágó vagy szúró fegyverek számára, mely a fegyver kihúzásánál fölfelé összetolódik. E czél elérésére már több rendbeli kísér­letek tétettek, nyilvánvaló azért, hogy a hosszú tok a katonát mozgásaiban ne aka­dályozza, és védelmezési képességét ne kor­látozza ; ez eszmének jól használható s gya­korlati igényeknek megfelelő kivitele azon­ban még nem sikerült. Ismeretes olyan összetolható kardtok, melynél a legalsó rész belsejében rúgók vannak alkalmazva, melyek a pengét össze­szorítják, úgy hogy a penge kihúzásánál a tok egyes részei fölfelé egymásba tolódnak. A tok fölső végén alkalmazott külön szer­kezet az alsó tokrészeket fölhúzott helyze­tükben rögzíti, és csak akkor bocsátja azo­kat szabadon, ha a záró szerkezet gombját megny omjuk, minek utána normális helyze­tükbe visszaesnek, s a kard a tokba vissza­helyezhető. A találmánybeli összetolható kardtok a föladatot olyképen oldja meg, hogy kihúzás alkalmával a penge a tok alsó részeit biz­tosan magával viszi, hogy a tokrészek föl­húzott helyzetükben ép oly megbízhatóan, önműködően rögzíttetnek, és hogy azok a kard behelyezése alkalmával megint kikap­csoltatnak, és eredeti helyzetükbe visszato­latnak. Ennélfogva a kard kezelése egyetlen egy fogással sem igényel többet, mint a szilárd tokú kard. A mellékelt rajz 1 -6. ábrái két részből álló tokot ábrázolnak. Nevezzük a tok fölső részét fölső toknak, alsó részét alsó toknak. 1. ábra az 0 fölső és U alsó tok torko­latának (utóbbit fölhúzott állapotban), vala­mint c penge középső részének, és a penge x vállának hosszmetszetét mutatja, a tok keskeny oldaláról nézve. Az 0 fölső tokban d d1 mélyedések vannak alkalmazva. 0 fölső tok hengeralakú, U alsó tok pedig lefelé kúp alakúan keskenyedik, és abból a czélból. hogy az 0 hengeralakú fölső tokban föl- és alá csúszhassék. f fl gyűrűkkel van ellátva. Az U alsó tok d d1 mélyedésekbe illeszkedő h h1 rugókkal van ellátva, melyek a g g1 nyílásokon keresztül kiugorva, a fölhúzott U alsó tokot tartják. Ha a c pengét az ekképen megrövidített tokba benyomjuk, akkor a h h1 rúgók fejei a d d1 mélyedésekből kicsúszván, az 0 fölső tokban összeszorulnak, olyképen, hogy a rúgók fejeinek 1 2 kiálló részei a penge x válla fölött a penge közepén lévő horonyba

Next

/
Thumbnails
Contents