8886. lajstromszámú szabadalom • Központi kapcsolókészülék villamos csillárok és effélék számára

Megjelent 185)7. évi augusztus lió lO-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 8886* szám, VH/g. OSZTÁLY. Központi kapcsoló készülék villamos csillárok és effélék számára. K1SSLING RUDOLF ÉS FIA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát oly központi kapcsolókészülék képezi villamos csillárok és effélék számára, mely az ily csillárok szerkesztésénél érezhetővé vált azon hátrá­nyoknak kiküszöbölését czélozza, melyek következtében eddig nem sikerült az izzó­lámpák foglalatját a csillárok ornamentiká­jával föltétlen összhangzásba hozni. Az izzó­lámpák mindegyikét eddig ugyanis külön kapcsolóval kellett ellátnunk, melyet nem lehetett stílszerű díszítményekkel eltakarni, mivel minden izzólámpa kapcsolóját szaba­don és kényelmes módon hozzáférhetően kell elrendeznünk. Hasonlóan tapasztalható hátrányok az ily csillárok alkalmazásánál is, a mennyiben a kellő magasságban föl­függesztett csillár egyes lámpáinak kap­csolói a padlóról csak nehezen vagy egy­általán nem érhetők el, úgy hogy a leg­több esetben a kapcsoló működtetésére székre vagy létrára kellett állnunk. Igaz ugyan, hogy ezen kellemetlenséget fölis­merve, egyetemes kapcsolókat rendeztek el a falon, de ezek csak úgy töltötték be czél­jukat, ha azon lámpákat, melyeket éppen izzásba akartunk hozni, egyenként bekap­csoltuk. Ezen, minden egyes lámpán alkal­mazott kapcsolók és a falon elrendezett egyetemes kapcsoló, valamint a vezetékek­nek ezen fali kapcsolón való keresztülveze­tése a berendezés költségeit nagy mérték­ben növelték. Mindezen hátrányokon a jelen találmány szerint az által segítünk, hogy a valamely csilláron vagy akár egy helyiségben alkal­mazott összes lámpák villamos vezetékét egy egyetlen központi bekapcsolón vezetjük keresztül akként, hogy ezen bekapcsolóval az akár egy, akár több ponton elrendezett lámpákat tetszés szerinti számban be- és ki­kapcsolhatjuk. Ez által első sorban azon fontos előnyt érjük el, hogy az egyes lám­pákon eddig alkalmazott külön kapcsolókat elhagyhatjuk, mi által nagyon kis méretű és tetszőleges stílusban készített díszítmé­nyekkel teljesen eltakarható foglalatokat alkalmazhatunk, úgy hogy a tervezőt Ízlé­sének teljes kifejtésében és érvényesítésében semmi sem gátolja. Ha ezen központi kapcsolót csak egy csillár számára rendezzük el, akkor azt ma­gán a csilláron alkalmazhatjuk, legczélsze­rűbben annak középső legmélyebb és így legkönnyebben elérhető pontján, mi által a külön fali bekapcsoló alkalmazása és így a vezetéknek azon való keresztülvezetése is fölöslegessé vátik. A találmány tárgyát a mellékelt rajzon

Next

/
Thumbnails
Contents