8858. lajstromszámú szabadalom • Önműködőleg záródó vízvezető szelep

Megjelent 18í)7. évi augusztus lió 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8858. szára. XXI'd. OSZTÁLY. Önműködőlég záródó vízvezető szelep. PFISTER RUDOLF GYÖRGY MÉRNÖK BIELITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát képező szelepnek az a czélja, liogy a vízvezetékek és utczai kútak vizének pazarlását vele megakadá­lyozni lehessen. Ezen szelep bármily nyo­mású vízvezetékbe beigtatható és egyszerű­ségénél fogva mindig egyaránt jól és biz­tosan működik, azonkívül elrendezésénél fogva lehetetlenné van téve, hogy a kö­zönség akár rosszakaratúkig, akár akarat­lanul azt megrongálja. A szelep a kút ki­folyó csövének magasságában rendeztetik el és a következőkép működik. A víz a vízvezetéki csőből ólom csőve­zetéken és a könyökcsövön át a szelep­tokba ömlik, a b b b kamrát megtölti (1., 2. és 4. ábra) a lc vezető tok (1. és 4. ábra) tizenkét c c lyukain át (1., 2., 4. ábra) d d kamrába (1. és 4. ábra) a szelep elé jut A szelepkúp hengerszerű i i üres dugaty. tyúvá (1. és 4. ábra) van kiképezve, mely a k tokban vezettetik. A k tok és az i sze­lepdugattyú belsejében ilí-nél egy bronz spirálrúgó (1. és 4. ábra) van elrendezve. Az S szeleporsó fölhajtott karima segélyé­vel van tömítve. A szeleporsó végén K ke­zelő gomb van alkalmazva, K kezelőgomb a szeleporsóval együtt működik. Ezen K gomb, a melyet csak nyomással vagy for­gatással lehet mozgásba hozni, az egész szelep egyetlen része, mely a közönség ál­tal hozzáférhető. Ha ezen K gombot meg­nyomjuk, a szelepkúp kimozdúl a szelep­ágyból, az üres szelepdugattyú a k vezető tokban előre csúszik, a spirálrúgót össze­nyomja és e közben a vizet M térből a a tok és a dugattyú falak között, a melyek csak lazán vannak egymásba csiszolva, ki­szorítja. A szelep ezen nyitott helyzete folytán a víz nagyobb mennyiségben ömlik a szelep <j kamrájába (1., 3. és 4. ábra) és innét h kifolyó csövön át (3. és 4. ábra) a szabadba jut. Ha a K gombot eleresztjük, a spirálrúgó az üres henger dugattyút visszanyomja a szelep ágyáig. A szelep, a tokban lévő víz folytán a melyet a K1 gomb benyomásakor ki kell a szelepből szorítanunk, csak lassan, a szerkezetre ható káros lökések nélkül záródik. A szelepdugattyú, azáltal, hogy a k tok­ban vezettetik, sem előre sem hátrafelé ha­ladásakor nincs a víz nyomásának kitéve. Kísérletezéseknél nyert tapasztalatok sze­rint, a szelep ép egyenlően jól működik 9 légkörnyi, mint 2 légkörnyi nyomás mel­lett és e szerint tekintet nélkül a nyo­másra, bármely vezetékbe alkalmazható. Hogy a víz nyáron meg ne melegedjék, télen pedig a szelepet a befagyástól meg-

Next

/
Thumbnails
Contents