8853. lajstromszámú szabadalom • Gázizzófény szabályozó készülék

Megjelent 1 897. évi augusztus hó 9-én. 8853. szára. II/d. OSZTÁLY­Gázizzófény szabályozó-készüléke. MARR BERNHARD FÉMÁRÚGYÁROS DUXBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 28-ika. MAGY. p|| KIK. SZABADALMI b|É( HIVATAL S Z A B A D A L MI L EIR A S Jelen találmány tárgya oly gáZizzófény szabályozó-készülékre vonatkozik, melynek alkalmazása által, tetszőleges nyomással biró mindenféle világítógáz gázizzófényre gazdaságosan használható. A találmányt mellékelt rajzlapon ábrá­zoltuk. Az 1-ső ábrában a szabályozó-készülék könyökcsaphoz van alkalmazva. A 2-ik ábra a szabályozó-készüléket mint külön bekapcsoló-részt, a 3-ik ábra annak szabályozó-szerkezetét tünteti föl.­A szabályozó-készülék, melyet közvetlen az égő és csap között helyezünk el, gáz kibocsátására szolgáló a csőtoldalékkal bír, melyre az izzófényhez szükséges lángzó­csővet srófoljuk. Ezen a csőtoldalékot kúpos b fúrattál látjuk el, melynek keresztmetszete, ezen furatba tolható c szabályozó-peczek segé­lyével tetszőlegesen kissebbíthető. Az 1-ső ábrán vázolt kivitelnél, a szabá­lyozó készüléket könyökcsaphoz alkalmaztuk. Itt a c peczek alsó részén d csavarmene­tekkel és e gombbal bír, melynek forgatása által a peczek föl s alá mozgatható. A 2-ik ós 3-ik ábrában föltüntetett sza­bályozó-készüléknél, a szabályozás oldalt történik, az által, hogy a cl szabályozó­peczek k gyűrűit f gombbal forgatott <j fogaskerék segélyével föl s alá mozgatjuk. A gázkiömlési nyílás kisebbítését vagy közvetlen c szabályozó-peczek segítségével, vagy közvetve eszközölhetjük. Ezen készülék alkalmazásánál a gáz­csapot a gázizzóláng meggyújtásakor telje­sen kinyitjuk és az égés alatt így hagy­juk, a szabályozást pedig c peczek által végezzük. SZABADALMI IGÉNY. Gázizzófény szabályozó-készüléke, jellemezve a lángzóval közvetlen összeköttetésben levő a csőtoldalék által, mely a gáz kibo­csátása végett b furattal bír, melyet kúpos c peczek segélyével tetszőlegesen kiseb­bíthetünk, oly czélból, hogy a gázt és levegőt megfelelő arányban keverhessük, s így fűtésre vagy világításra alkalmas teljesen korommentes nagy hatásfokú lángot nyerjünk, és hogy lényeges gáz­megtakarítást eszközölhessünk. (1 rajzlap Pallas rés7.vénylár>aság nyomdája Budapesten melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents