8847. lajstromszámú szabadalom • Elektrolytikus készülék kénesőkathodával sóoldatok bontására

Megjelent 1<SÍ)7. évi augusztus hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 8847. szám. Vll/i- OSZTÁLY. Elektrolytikus készülék kénesó'kathodával sóoldatok bontására. DR KOCH ADOLF KÉMIKUS DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 6-ika. Elsőbbsége 1895 november 21-étől kezdődik. Ismeretes, hogy kéneső kathodával biró elektrolytikus készülékeknél a keletkező amalgam a kéneső fölszínén úszik és hogy ha a készülék üzemét folytonossá akarjuk tenni, az amalgamot a készülékből folyto­nosan kell eltávolítani és a kathoda fölületét folytonosan fényes állapotban kell tartani. Tehát a szóban levő készüléknél főleg arról van szó, hogy az amalgamot az elek­trolytikus készülékből folytonosan távolít­suk el, miért is a készülék az eddig ismer­tektől lényegesen eltér. A szóban levő találmány szerint szer­kesztett készüléknél, mely a jelzett ezél el­érésére szolgál egy mechanikai úton moz­gatott és különleges módon alakított tolóka van alkalmazva, mely készülék segélyével nem csak az amalgamot, hanem a szén­anódáról lehulló szénport is folytonosan távolítjuk el a kéneső kathodáról és mely­nél gondoskodva van arról is, hogy a só­oldatokat fertőző anyagokból származó iszapot is külön gyűjtő terekben foghassuk föl és időnként eltávolíthassuk. A föntebb jelzett segédeszközök követ­keztében a kéazűlék gyakorlati szempont­ból folytonos üzemű. A készülék oly módon rendezhető be, hogy a vízszintes síkban mozgó tolóka egyenes irányú vagy a körpályán történő ide-oda mozgást, vagy pedig folytonos for­gást végezzen. A tolóka egy fenéklemezen mozog, mely kevéssel a kénesőkathoda fölszíne alatt van elhelyezve és melyet az utóbbi folyto­nosan elföd, a tolóka ható részei mozgat­hatók, úgy hogy az amalgamnak és a szén­pornak teljes eltávolíthatása czéljából az illető tér falaihoz pontosan hozzá simul és így teljesen megbízható módon működik. A tolóka mozgató tagjai és a tolóka között engedékeny kapcsolat lehet alkal­mazva, oly czélból, hogy a tolóka a vég­állásban az amalgamot a készülékből biz­tosan kitolja. A szóban forgó találmány szerint szer­kesztett készülék az 1. ábrán alaprajzban, a 2. ábrán a—b szerint metBzve, a 3. ábrán c—d szerint metszve van ábrázolva. A négyszögletes hosszúkás A kád fenekén egy C pálya van, melyet a kathoda képe­zésére szolgáló kénesőréteg föd. A kén­esőréteg magassága a 2. és 3. ábrán lát­ható. A C pálya mellett két v v gyűjtőtér van, melyekben az iszap gyülemlik össze, emez edények lefelé tölcséralakúan meg­szűkülnek és elzárható levezető csővel van­nak kapcsolatban. Eme gyűjtőterek egy ol-

Next

/
Thumbnails
Contents