8832. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárnyergeken eszközölt újítások

Megjelent 18!)7. évi augusztus lió í)-én. 8882. szám. XX/o. OSZTÁLY. Kerékpárnyergeken eszközölt újítások. WOODS El)WIN DRÓTGYÁROS WARRINGTONBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 20-ika. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Hu a kerékpárok nyergeit azon czélból, liogy hosszú utaknál is kényelmesek legye­nek, igen szélesre készítjük, úgy a lábszárak a kerékpár mozgatása alatt nem mozognak elég szabadon; ha a lábszárak szabad moz­gatása végett a nyergeket igen keskeny re készítjük, akkor hosszú utak alkalmával a nyergek nem elég kényelmesek. Jelen találmány tárgyát oly nyereg képezi, mely a széles nyereg előnyét a kényelmet illetőleg, a keskeny nyereg előnyével,., a lábszárak kellő szabad mozgását, illetőleg egyesíti. Ezen czélból a találmánybeli nyerget a keresztirányban három részből állítjuk össze: u. m. egy középső részből, melyet legczél­szerűbben drótszövetből készítünk és alkal­kalmas módon alátámasztunk és két oldal­érszből, melyeket a középső részhez közel, annak hátulsó végéhez csuklósan kapcsolunk. Az oldalrészeket rúgók nyomják fölfelé és mellső végük a lábszárak mozgatása alatt függetlenül a nyereg középső részétől föl és alá mozgathatók. Az oldalrészeknek a középső résszel való csuklós kapcsolása helyett vezetékeket is alkalmazhatunk. Mellékelt rajzlap 1. ábrája a találmány tárgyát képező nyereg távlati képét mutatja. A 2. ábra ugyanannak hátulnézetét tün­teti föl. A 3. ábra pedig annak alulnézete. a a nyeregnek drótszövetből készült középső része; b c azon részek, melyekre ezen drótszövetet erősítjük, úgy hogy annak fölülete domború alakot nyerjen, d rúgók által a nyerget a kerékpárhoz kapcsoljuk. e e a nyereg oldalrészei, melyek párnához hasonlítanak és f lapokra vannak erősítve. Az f lapokat h-nál csavarrúgót képező és i-nél c részre erősített g drótok tartják. Ezen drótok rugalmasságuk következtében e oldalrészeket fölemelik, úgy hogy az oldal­részek mellső végükön a járművön ülő egyén lábszárai által föl és alá mozgathatók. a rész alatt elhelyezett j toldalékok czélja megakadályozni azt, hogy e oldalrészek g rúgók által igen magasra ne emeltes­senek. A helyett, hogy a rúgót A-nál mint forgó­csapot használjuk, e nyereg-oldalrészeket csapok által kapcsolhatjuk a c részhez és csavarrúgó vagy más rúgó által tarthat­juk fölemelt helyzetben. A csapok helyett oly részeket is alkalmazhatunk, melyek veze­tékekben föl és alá mozgathatók. Az a nyereg középső része drótszövet helyett

Next

/
Thumbnails
Contents