8803. lajstromszámú szabadalom • Közvetlenül ható duplex-gőzszivattyú expanzióval

Megjelent 1897. évi augusztus lió 4-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8803. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Közvetlenül ható duplex-gó'zsz.ivattyú expanzióval. HONEGGER GUSZTÁV MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 1-je. A duplex-gőzszivattyúk használata a gya­korlatban, daczára sok előnyeinek, még mindig korlátolt, minek oka főleg tetemes mennyiségű gőzfogyasztásukban rejlik. Mi­után az ellentállások, melyeket egy közvet­lenül működő gőzszivattyúnak legyőzni kell, állandók, következik, hog3r a dugattyúra ható gőznyomásnak is állandónak kell lenni, azaz expanziónak nem szabad a hengerben előfordulnia; más szóval a duplex-gőz­szivattyúk jelenlegi szerkezete megköveteli a henger teljes töltését,"ami magával hozza a tetemes gőzfogyasztást. Miután expanzió alatt a dugattyúra ható nyomás folytonosan fogy, a szivattyú du­gattyújára ható nyomás azonban állandó marad, szükséges, hogy ha expanzióval akarunk dolgozni, hogy azt a fölösleges erőt, mely a friss gőz bebocsátása alatt a gőzdugattyúra hat, raktározzuk és az ex­panzió tartama alatt ismét fölhasználjuk) úgy hogy a gőzdugattyúra egész útján ke­resztül a középnyomásnak megfelelő nyomás fejtessék ki. Ezt a czélt eddigelé többnyire azáltal igyekeztünk elérni, hogy az admisszió fö­lösleges munkáját egy vagy több lendítő­kerékben halmoztuk föl. Ámde ezen lenditő­kerekek alkalmazásának is vannak hátrányai, eltekintve azon nagy tértől, melyet elfog­lalnak; mert a szerkezet stabilitását nagy mértékben csökkentik, és az előállítási költ­ségeket növelik; végiil a nyomást teljes pontossággal kiegyenlíteni lendítőkerekekkel nem is lehet. Jelen találmány tárgyát egy oly duplex­gőzszivattyú képezi, mely lendítőkerekek alkalmazása nélkül expanzióval dolgozik. Jelen találmány szerint ugyanis egy oly akadályt alkalmazunk, mellyel az összes eddigi hátrányokat kiküszöbölhetjük. A gőz­dugattyúra ható fölösleges erőt tehát egy akadályba fölhalmozzuk, melyet azután az expanzió tartama alatt a nyomás kiegyen­lítése czéljából ismét elvonunk, miáltal a szivattyú dugattyújára ható nyomás állandó marad és így a szivattyú egyenletes, csön­des, és lökésektől ment mozgást nyer. A mellékelt rajz a találmánybeli szivattyút két különböző kivitelben ábrázolja. Az I. ábra egy duplex-gőzszivattyút mutat részben oldalnézetben, részben hosszmet­szetben, melynél az erőraktározás súly által történik. 2. ábra keresztmetszetet mutat. 3. ábra egy duplex-gőzszivattyú, részben oldalnézetben, részben hosszmetszetben ábrá-

Next

/
Thumbnails
Contents