8735. lajstromszámú szabadalom • Öngyújtók és eljárás azok előállítására

Megjelent 1897. évi jnlitis hó 37-én. 8735. szám, II/K OSZTÁLY. Öngyújtók és eljárás azok előállítására. DEUTSCHEGASSELBSTZÜNDERGESELLSCHAFT M.B. II. BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 16-ika. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS Némely test azon tulajdonsággal bír, hogy oly mennyiségű gázt képes abszorbeálni és kondenzálni, hogy az illető test a gáz kon­denzálása által annyira fölmelegszik, bog}' az ismét a maga részéről képes jelentékeny hőfokemelkedést okozni. Ezen hatást ezideig csak külön e czélra előkészített szénnel és csakis különös körül­mények között értük el; a jelen találmány szerint azonban mesterséges úton más anya­gokat, is állíthatunk elő, melyek különösen nagy gázabszorbeáló képességük által tűnnek ki és melyek bizonyos különös föltételek mellett a gázok kondenzálása következtében fölmelegszenek, 111 _ izzó állapotba hozatnak. Számos kísérlet ugyanis bebizonyította, hogy különösen a magnesia képes bizonyos föltételek mellett nagy mennyiségű gázt kondenzálni, úgy, hogy a jelen találmány szerint készített öngyújtónak alapanyagát ezen magnesia képezi. Az öngyújtó előállítása czéljából egyenlő vagy különböző térfogatú szénsavas és ko­vasavas magnesiát vagy magnesiumsilicatból és égetett magnesiából álló keveréket desz­tillált vízzel lehetőleg homogén - tésztává gyúrunk Ezen tésztát kis darabokra osztjuk, melyek alakra és nagyságra nézve külön­bözők lehetnek és azokat körülbelül 30°-nál szárítjuk. Ezen keverékeknek gázkondenzáló képes­ségét, mely igen nagy, palladiumnak vagy más hasonló testnek szükségelt, illetve meg­kívánt módon való adagolása által még na­gyobbítjuk; az adagolás következő módon eszközölhető. 4 rész vízből és 1 rész chlorpalladiumból oldatot állítunk elő és a fönt említett mó­don előállított darabokat (czélszerűen ismé­telten) ezen oldatba mártjuk, a mi után a darabokat ismét szárítjuk és a darabokban visszamaradt chlorpalladiumot hydrogennel redukáljuk, mely az egyidejű hőmérsékemel­kedés közben a chlorral egyesül, úgy hogy a palladium finoman elosztott állapotban marad vissza. Ugyanezen hatás áll elő akkor is, ha az abszorbeáló képességgel bíró testeket általá­ban a platinasorozathoz tartozó fémekkel beitatjuk és a fémeket redukáljuk. Ekkor az alaptesteknek a gázabszorpczió által elő­idézett föl melegítésének hatása olyképen egyesül a finoman elosztott platinafémek fölmelegítésével, hogy ily testek segélyével gyúlékony gázáramot vagy közvetlenül, vagy közvetve meg lehet gyújtani.

Next

/
Thumbnails
Contents