8731. lajstromszámú szabadalom • Csőkötés kerékpárok számára

Megjelent 1897. évi julius hó 27-én. u MAGY. jg| KIR. S2ABADALMI Mgls HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8731. szám. XX/c. OSZTÁLY Csőkötés kerékpárok számára. FELSCHE REINHARD MÉRNÖK MAGDEBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 31-ike Kerékpár keretének alkatrészeit képező csöveket eddig az összekötő hüvelyekben kemény forrasz segélyével erősítették meg; az ezzel járó munka igen kényes és időt­rabló, a mihez még hozzá járul az, hogy a csövek egyrészt a túlságos hevítés, más­részt az utólagos körülreszelés által igen meggyöngíttetnek, a mi azoknak gyakori megrepedését vonja maga után. A jelen találmány tárgyát ezen hátrá­nyoknak megszüntetése képezi, a mit a mellékelt rajzokban föltüntetett csőkötéssel érünk el. Az 1. la. és 2. ábrák a találmány tárgyát képező csőkötésnek egyes foganatosítási alakjait tüntetik föl. A mint látható, az a csövet annak össze­kötendő végén gyűrűs szűkítéssel látjuk el és így toljuk be a b hüvelybe, mely utób­bit előzetesen fölhevítjük, úgy hogy az ki­hűlése után az a csövet szorosan körül­fogja. A b hüvelyen alkalmazott c nyíláson keresztül, közvetlenül a csőnek betolása után az utóbbi és a hüvely között fön­maradó közt valamely fémkompoziczióval kitöltjük. A hüvelynek kihűlése és a fém- ' kompozicziónak megmerevedése után az utóbbi a cső és hüvely között mintegy éket képez, mely a csőnek és hüvelynek összeköttetését rendkívül tartóssá teszi. Ugyanígy járunk el az a csővel összeköt­tendő a1 csőnek a b1 hüvely részben való megerősítésénél. Az 1 a. ábra szerint a hüvelynek belső részét reczéssé is tehetjük, hogy a kitöltő fémnek alkalmasabb fólületet biztosítsunk. A 2. ábrában föltüntetett foganatosításnál az összekötésre szolgáló b és bx hüvelyek belül homorúan ki vannak esztergálva, hogy nagyobb mennyiségű fémkompozicziónak be­tölthetése által az összeköttetés biztonságát növeljük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csőkötés kerékpárok számára, jellemezve azáltal, hogy az összekötendő csöveket «, ill. a1 végükön gyűrűs szűkítéssel lát­juk el és így toljuk be az előzetesen fölhevített és c ill. c1 öntő nyílással el­látott b, ill. hüvelyrészekbe, a hol is a cső és hüvely között támadó közt valamely fémkompoziczióval töltjük ki. (1. és 1 a. ábrák.) 2. Az 1. alatt jellemzett csőkötésnek egy módosított alakja, jellemezve azáltal, hogy a b, ill. b1 hüvelyeket az összeköt­tetés előtt belül kiesztergáljuk (2. ábra.) (1 rajzlap melléklettel.) PALI Ag RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA i. DAPtl ífcN

Next

/
Thumbnails
Contents