8721. lajstromszámú szabadalom • Nyomás alatt működő főzőkészülék

Megjelent 18!)7. évi julius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8721. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Nyomás alatt működő főzőkészülék. KÜRTÉN HUBERT GÁSPÁR MÉRNÖK DAVOS-DÖRFBAN (SVÁJCZ). A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 1-je. A jelen találmány nyomás alatt működő főzőkészülékre vonatkozik, mely fűtését közönséges tűzhelyről, valamint kisebb fazekak alkalmazásánál petróleumlámpától is nyerheti, s mely arra szolgál, hogy vele nyomás alatt főzhessünk, tehát oly hőfok mellett, mely a forrpont fölött fekszik. A mellékelt rajzban az 1—6. ábrákban ily készülék van szemléltetve. És pedig : Az 1. ábra a főzőkészülék, a 2. ábra ennek egy módosítása, míg a 3—5. ábrák részleteket szemléltetnek és a 6. ábra egy további módosítást tün­tet föl. Az a főzőkészülék a belsejében elrende­zett c födéllel van ellátva, mely gőzzáróan illeszkedik a kúpos kazánra vagy a b szélre (6. ábra) és annyira meg van terhelve, hogy csak bizonyos túlnyomásnál (körübeliil egy fél atm.-nál) emelkedik föl. A fazéknak kissé a feneke fölött a középen elrendezett e eső, mely a 2. és 6. ábrában föltüntetett y súly­szelep által is helyettesíthető d csappal van ellátva, arra szolgál, hogy a fazékban lévő anyagokat, a mennyiben azok folyadékok, a főzőkészülék alsó részében lévő nyomás által az i edénybe nyomja. A fazék alsó részében lévő f szitabetétek szilárd anyagok fölrakására szolgálnak. Ha a főzőkészüléket, mint az a 6. ábrában föl van tüntetve, fe­hérnemű vagy hasonlók számára akarjuk használni, úgy azt a kúpalakú g toldatok által tetszőlegesen nagyobbíthatjuk, csupán az y súlyszelepet hordó e csőnek megfele­lően hosszabbnak kell lennie. Az anyagot ekkor a szitabetétek segélyével úgy ren­dezzük el, hogy két részlet között a li gőz­tér legyen. Ezen esetben, hogy folytonos czirkulácziót érjünk el, az x kifolyási csövet a födéllel kötjük össze. Ha a főzőkészülék­nek alsó részében a kívánt nyomást elértük, úgy az önműködő y súlyszelep emelkedik, minek folytán fölülről lefelé vízczirkuláczió és alulról fölfelé a fehérneműn keresztül gőzczirkuláczió keletkezik és az utóbbi fo­lyamán a víznek és gőznek találkozásánál súrlódás keletkezik. A z csap nyitásánál egyidejűleg a szennyvizet a szükséghez ké­pest lecsapolhatjuk. Ezen foganatosítási alak számára termé­szetesen a gőzfejlesztés czéljából előnyösebb volna egy tűzhely; ellenben kis edények alkalmazásánál, pl. tejforralásra, stb. petró­leumlámpát is alkalmazhatunk. E czélra az a fazék egy áttört lábbal van ellátva (3. ábra), mely közvetlenül a lámpaharangnak

Next

/
Thumbnails
Contents